Quan chế triều Thanh

(đổi hướng từ Quan chế nhà Thanh)

Quan chế nhà Thanh liệt kê chức vụ chính thức trong triều đại nhà Thanh, được chia thành các quan văn và quan võ. Các chức vụ chính thức được liệt kê trong bảng này được giới hạn ở trung ương và tỉnh.

Khái quátSửa đổi

Quan chế nhà Thanh được phân thành trung ương và địa phương. Tại một số tỉnh, quan chế được tổ chức khác với tỉnh còn lại như Thanh Hải, Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng.

Quan vănSửa đổi

Chính nhất phẩmSửa đổi

Thái sư Thái phó Thái bảo
Đặc tiến Quang Lộc Đại phu Điện các Đại học sĩ

Tòng nhất phẩmSửa đổi

Thiếu sư Thiếu phó Thiếu bảo Hiệp biện Đại học sĩ
Thái tử Thái sư Thái tử Thái phó Thái tử Thái bảo Vinh Lộc Đại phu
Tả Hữu Đô ngự sử Thượng thư Tổng đốc mang hàm Binh bộ Thượng thư

Chính nhị phẩmSửa đổi

Thái tử Thiếu sư Thái tử Thiếu phó Thái tử Thiếu bảo Tư chính Đại phu
Thị lang Tổng quản Nội vụ phủ
Tổng đốc Tuần phủ mang hàm Binh bộ Thượng thư Hà đạo Tổng đốc Tào vận Tổng đốc

Tòng nhị phẩmSửa đổi

Thông Phụng Đại Phu Nội các Học sĩ Chưởng viện Học sĩ Hàn Lâm viện
Bố chánh sứ Tuần phủ

Chính tam phẩmSửa đổi

Tả Hữu Phó Đô ngự sử Phủ thừa Tông nhân phủ Thông chính Thông chính sứ ty Đại lý tự khanh
Chiêm sự Chiêm sự phủ Thái thường tự khanh Phủ doãn Thuận Thiên phủ Phủ doãn Phụng Thiên phủ
Án sát sứ Tả Hữu thừa Ngoại vụ Bộ Thông nghị Đại phu Đề đốc Học chánh

Tòng tam phẩmSửa đổi

Quang lộc tự khanh Thái bộc tự khanh Diêm vận sứ Trung nghị Đại phu

Chính tứ phẩmSửa đổi

Phó sứ Thông chính sứ ti Đại lý tự Thiếu khanh Thiếu chiêm sự Chiêm sự phủ Thái thường tự Thiếu khanh
Hồng lô tự khanh Thuận Thiên phủ thừa Phụng Thiên phủ thừa Đạo viên
Tả Hữu Tham nghị Ngoại vụ Bộ Trung hiến Đại phu Thái bộc tự Thiếu khanh

Tòng tứ phẩmSửa đổi

Thị độc Học sĩ Hàn Lâm viện Thị giảng Học sĩ Hàn Lâm viện Nội các Thị độc Học sĩ Quốc Tử giám Tế tửu
Đồng tri Đô chuyển diêm vận sứ ti Tri phủ Triều nghị Đại phu

Chính ngũ phẩmSửa đổi

Tả Hữu Thứ tử Tả Hữu Xuân phường Tham nghị Thông chính sứ ty Quang lộc tự Thiếu khanh Lang trung
Chưởng ấn cấp sự trung Lục khoa Cấp sự trung Lục khoa Lí sự quan Tông Nhân Phủ Trị trung Thuận Thiên phủ
Trị trung Phụng Thiên phủ Viện sứ Thái y viện Đồng tri Tri châu Trực Lệ châu
Khâm Thiên giám Giám chính Chức tạo Chức tạo xứ Nội vụ phủ Nội quản lĩnh Nội quản lĩnh xứ Nội vụ phủ Nội quản lĩnh Lăng tẩm Nội vụ phủ
Hình bộ Điển ngục Tản giai Phụng chánh Đại phu

Tòng ngũ phẩmSửa đổi

Thị độc Hàn Lâm viện Thị giảng Hàn Lâm viện Tẩy mã Tư kinh cục Thiếu khanh Hồng lô tự 
Giám sát ngự sử Viên ngoại lang Tri châu Vận phó Vận diêm ti
Đề cử Diêm khóa ti Phụng trực Đại phu

Chính lục phẩmSửa đổi

Nội các Thị độc Tư nghiệp Quốc tử giám Chủ sự Bộ viện Tả Hữu Trung doãn Tả Hữu Xuân phường
Chủ sự Tôn nhân phủ Chủ sự Tự nha môn Chủ sự Khởi cư trú Đô sự Đô sát viện
Kinh lịch Đô sát viện Tả Hữu Đại lý tự thừa Tả Hữu Khâm thiên giám Giám phó Viện phán Thái Y viện
Thông phán Kinh phủ Tri huyện Kinh huyện Chỉ huy Binh mã ti Ngũ quan chính Xuân hạ thu đông trung Khâm Thiên giám
Thái thường tự thừa Thự chính Thần nhạc thự Thông phán Phủ Thừa đức lang

Tòng lục phẩmSửa đổi

Tả Hữu Tán thiện Tả Hữu Xuân phường Tu soạn Hàn Lâm viện Thự chính Quang lộc tự Ngũ quan chính Mãn châu Khâm Thiên giám
Quan chính Thu đông Khâm Thiên giám Kinh lịch Bố chính ti Lí vấn Bố chính ti Vận phán Vận diêm ti
Châu đồng Trực lệ châu Châu đồng Tả Hữu Xiển giáo Tăng lục ti Tả Hữu Diễn pháp Đạo Lục ti
Nho Lâm lang Tuyên đức lang

Chính thất phẩmSửa đổi

Biên tu Hàn Lâm viện Tri sự Thông chính sứ ty Kinh lịch Thông chính sứ ty Tả Hữu Bình sự Đại lý tự
Bác sĩ Thái thường tự Độc Chúc quan Mãn châu Thái thường tự Giám thừa Quốc Tử giám Điển tịch Nội các
Kinh huyện Huyện thừa Phó chỉ huy Binh mã vận Tri huyện Điển bạ Thái thường tự
Kinh lịch Án sát ti Úy Hoàng sử thành Chủ bộ Mãn Thái bộc tự Tư khố Nội vụ phủ Bộ viện tự
Giáo thụ Nho học Mãn Hán Kinh phủ Huấn đạo Nho học Kinh phủ Giáo thụ Ngoại phủ Bút Thiếp thức Thất phẩm
Trung thư Văn Lâm lang Tuyên Nghĩa lang Ngự sử Tuần thành Kinh thành

Tòng thất phẩmSửa đổi

Kiểm thảo Hàn Lâm viện Kinh lịch Loan Nghi vệ Chưởng ấn Trung thư Trung thư khoa Trung thư Nội các
Biện sự Trung thư Chủ bạ Chiêm Sự phủ Điển bạ Quang lộc tự Kinh lịch Phủ Kinh
Linh Đài lang Ngũ quan Khâm Thiên giám Phụng tự Từ tế thự Đô sự Bố Chính ti Kinh lịch Vận Diêm ti
Châu phán Trực Lệ châu Châu phán Bác sĩ Quốc Tử giám Trợ giáo Quốc Tử giám
Trợ giáo Thắc học Đường cổ Trung thư Thắc học cổ Chinh sĩ lang

Chính bát phẩmSửa đổi

Học chánh Quốc Tử giám Học lục Quốc Tử giám Chủ bạ Khâm Thiên giám Ngự y Thái y viện
Bác sĩ Ngũ kinh Bút Thiếp thức Bát phẩm Học lục Tứ Thị học Hiệp Luật lang Thái thường tự
Ti khố Đại sứ Bố chính sứ Khố đại sứ Vận Diêm sứ ti khố Khố Đại sứ Đạo Tri sự Án sát ti
Kinh lịch Ngoại phủ Thừa huyện Ngoại huyện Đại sứ Diêm Khóa ti Đại sứ Diêm dẫn phê nghiệm sở
Học chính Châu Giáo dụ Huyện Tả Hữu Giảng kinh Tăng Lục ti Tả Hữu Chí linh Đạo lục ti
Tu chức lang Ti vụ Các bộ

Tòng bát phẩmSửa đổi

Điển bạ Hàn Lâm viện Điển bạ Quốc Tử giám Chủ bạ Hồng lô tự Ngũ quan ti Khiết hồ chính Khâm Thiên giám
Lại mục Thái Y viện Tự thừa Từ tế thự Thự chánh Thần Nhạc thự Chiếu ma Bố chánh ti
Tri sự Vận Diêm ti Huấn đạo Phủ, châu, huyện Tả Hữu Giác nghĩa Tăng Lục ti Tả Hữu Chí nghĩa Đạo Lục ti
Tu chức Tá lang

Chính cửu phẩmSửa đổi

Ngũ quan Giám hầu Khâm Thiên giám Ngũ quan Ti thư Khâm Thiên giám Tán Lễ lang Thái thường tự Bút Thiếp thức Cửu phẩm
Chiếu ma Án sát ti Tri sự Phủ Tri sự Đồng tri Tri sự Thông phán
Chủ bạ Huyện Phụng loan Hòa Thanh thự Đăng Sĩ lang

Tòng cửu phẩmSửa đổi

Đãi chiếu Hàn Lâm viện Ti tượng Chế tạo khố Công Bộ Điển tịch Quốc Tử giám Bác sĩ Khâm Thiên giám
Minh tán Hồng lô tự Tự ban Hồng lô tự Tự ban Hội đồng quán Ti ngục Hình bộ
Chiếu ma Phủ Chiếu ma Thông phán Lậu khắc Bác sĩ Khâm Thiên giám Lại mục Thái Y viện
Tư nhạc Thái thường tự Đại sứ Tuyên Khóa ti Lại mục Châu Khố sứ Đạo
Đại sứ Thuế khóa ti Phủ Ti ngục Án sát sứ Tư ngục Phủ Tư ngục Đồng tri
Tuần kiểm Thương đại sứ Bố chánh ti Khố Đại sứ Phủ Đồng tri Thương đại sứ
Phó Tuần kiểm Thổ ti Đô cương Đô kỉ Chính khoa
Chính Thuật Đăng sĩ tá lang

Không phẩm trậtSửa đổi

 • Hàn Lâm viện Khổng mục
 • Lễ Bộ Chú ấn cục Đại sứ
 • Huyện Điển sử
 • Binh mã ti Lại mục
 • Sùng Văn môn Phó sứ
 • Quan đại sứ
 • Phủ Kiểm giáo
 • Trưởng quan ti Lại mục
 • Trà dẫn phê nghiệm sở Đại sứ
 • Diêm trà Đại sứ
 • Đồng tri khố Đại sứ
 • Châu khố Đại sứ
 • Thuế khóa ti Phân ti Đại sứ
 • Châu thuế khóa sứ Đại sứ
 • Huyện thuế khóa sứ Đại sứ
 • Dịch thừa
 • Hà bạc sở Sở quản các áp Áp quan
 • Đạo thương đại sứ
 • Châu thương đại sứ
 • Điển khoa
 • Huấn khoa
 • Điển thuật
 • Huấn thuật
 • Phó đô cương
 • Tăng chính
 • Tăng hội
 • Phó đô kỉ
 • Đạo chính
 • Đạo hội

Chức quan kinh đôSửa đổi

 • Khổng mục Hàn Lâm viện
 • Khố sứ Đô sát viện
 • Đại sứ Chú ấn cục Bộ Lễ
 • Lại mục Binh mã ti
 • Phó sứ Sùng Văn môn

Chức quan ngoại kinhSửa đổi

 • Điển sứ
 • Thổ điển sứ
 • Quan đại sứ
 • Phủ kiểm giáo
 • Lại mục Trường quan ti
 • Đại sứ Trà dẫn phê nghiệm sở
 • Đại sứ Diêm trà
 • Đại sứ Đạo huyện thương

Võ quanSửa đổi

Chính nhất phẩmSửa đổi

Lĩnh thị vệ Nội đại thần Loan nghi vệ Chưởng vệ sự Đại thần Nhất nhị tam đẳng Tử tước Nhất nhị tam đẳng Trấn quốc Tướng quân
Kiến Uy Tướng quân

Tòng nhất phẩmSửa đổi

Nội đại thần Trú phòng tướng quân các tỉnh Đô thống Ô Lỗ Mộc Tề

Đô thống Nhiệt Hà

Đô thống Sát Cáp Nhĩ

Đề đốc
Đề đốc cửu môn bộ quân tuần bộ ngũ doanh Thống lĩnh Kiêu kị doanh Bát kì Đô thống Chấn Uy Tướng quân

Chính nhị phẩmSửa đổi

Tả Hữu dực Tiền phong Thống lĩnh Bát kì Hộ quân Thống lĩnh Bát kì Phó đô thống Tả Hữu dực Tổng binh
Phó đô thống ngoại tỉnh trú phòng Loan nghi sứ Nhất nhị tam đẳng Nam tước Tổng binh
Hộ quân doanh Hộ quân Thống lĩnh Tiền phong doanh Tiền phong Thống lĩnh Võ Hiển Tướng quân

Tòng nhị phẩmSửa đổi

Tán trật Đại thần Phó tướng Võ Công Tướng quân

Chính tam phẩmSửa đổi

Nhất đẳng Thị vệ Quan quân sứ Dực trưởng Hỏa khí doanh Dực úy Bộ quân doanh
Hộ quân Thống lĩnh Bao y Tổng quản Ô thương doanh Tổng quản Viên Minh Viên Tham lĩnh Tiền phong doanh
Tham lĩnh Hộ quân doanh Hộ quân Tham lĩnh Ô thương doanh Tham lĩnh Kiêu kị doanh Thành thủ úy
Tổng quản Lăng tẩm Tổng quản Viên trường Tổng quản Thủy thủ bác thuyền Hắc Long Giang Tổng quản Sát Cáp Nhĩ
Trưởng sử Vương phủ Tham tướng Nhất nhị tam đẳng Khinh xa Đô úy Chỉ huy sứ
Võ nghĩa Đô úy

Tòng tam phẩmSửa đổi

Doanh tổng Bao y Viên Minh Viên Tham lĩnh Hộ quân doanh Bao y Tham lĩnh Cát Lâm Tham lĩnh Hắc Long Giang
Đồng tri Chỉ huy sứ Tham lĩnh Sát Cáp Nhĩ Hiệp lĩnh Trú phòng Nhất đẳng Hộ vệ
Du kích Tuyên úy sứ Tuyên úy sứ ti Võ dực Đô úy

Chính tứ phẩmSửa đổi

Nhị đẳng Thị vệ Vân Huy sứ Tiên phong Thị vệ Phó Hộ quân Tham lĩnh
Phó Hộ quân Tham lĩnh Ô thương doanh Phó Tiền phong Tham lĩnh Phó Kiêu kị Tham lĩnh Tá lĩnh
Bộ quân Hiệp úy Tín bác Tổng quản Tổng quản Nam uyển Phó Tổng quản Lăng tẩm
Công tượng Lăng tẩm ti Dực trưởng Viên trường Tổng quản Mã xưởng Đà xưởng Thái bộc tự Phòng thủ úy
Quản thủy thủ tứ phẩm quan Hắc Long Giang Cát Lâm Tư nghi trưởng Kị Đô úy Đô ti
Đồng tri Tuyên úy sứ ti Chỉ huy Thiêm sự Chiêu võ Đô úy

Tòng tứ phẩmSửa đổi

Thành môn lĩnh Phó Kiêu kị Tham lĩnh Bao y Tá lĩnh Bao y Phó Tham lĩnh Sát Cáp Nhĩ
Tá lĩnh Sát Cáp Nhĩ Tứ phẩm Điển nghi Nhị đẳng hộ vệ Phó sứ Tuyên úy sứ ti 
Tuyên phủ sứ Tuyên phủ sứ ti Tuyên võ Đô úy

Chính ngũ phẩmSửa đổi

Tam đẳng Thị vệ Bộ quân phó tướng Bộ quân giáo Giám thủ Tín bác quan
Nam Hoa môn Chương kinh Lăng tẩm Phòng ngự Lăng tẩm Quản lý thiếu tạo chuyên ngõa quan Phân quản Tá lĩnh
Trưởng ấn phòng ngự Ngưu trang Mãn châu Cái châu Quan khẩu thủ ngự Quản thủy thủ Ngũ phẩm quan Cát Lâm Hắc Long Giang Vân Kị úy
Thủ bị Thiêm sự Tuyên úy sử ti Đồng tri Tuyên phủ sứ ti Chính Thiên hộ
Nội vụ phủ Ngự trà phòng Tam đẳng thị vệ Thượng trà Nội vụ phủ Ngự thiện phòng Tam đẳng thị vệ Thượng thiện Tán giai Võ đức Kị úy

Tòng ngũ phẩmSửa đổi

Tứ đẳng Thị vệ Uy thự Tiền phong Tham lĩnh Uy thự Hộ quân Tham lĩnh Uy thự Ô thương hộ quan Tham lĩnh
Uy thự Tiền phong thị vệ Hạ Ngũ kì Bao yTham lĩnh Ngũ phẩm Điển nghi Tam đẳng Hộ vệ
Thủ ngự sở Thiên tổng Hà doanh Hiện biện thủ bị Phó sứ Tuyên phủ sứ ti An phủ sứ An phủ sứ ti
Chiêu thảo sứ ti Chiêu thảo sứ Phó Thiên hộ Võ Đức tá kị úy

Chính lục phẩmSửa đổi

Lam linh Thị vệ Chỉnh nghi úy Thân quân sứ Tiền phong giáo
Hộ quân giáo Ô thương hộ quân giáo Kiêu kị giáo Giám tạo hỏa dược quan
Lăng tẩm Tế tự cung ứng quan Thái bộc tự Mã xưởng Đà xưởng Dực trưởng Quản thủy thủ Lục phẩm quan Cát Lâm Hắc Long Giang Môn Thiên tổng
Doanh thiên tổng Tuyên phủ sứ ti Thiêm sự An phủ sứ ti Đồng tri Chiêu thảo sứ ti Phó Chiêu thảo sứ
Trưởng quan ti Trưởng quan Bách hộ Võ lược kị úy

Tòng lục phẩmSửa đổi

Uy thự Bộ quân giáo Nội vụ phủ Lục phẩm Linh trưởng Lục phẩm Điển nghi Vệ thiên tổng
An phủ sứ ti Phó sứ Võ lược tá kị úy

Chính thất phẩmSửa đổi

Bả tổng An phủ sứ ti Thiêm sự Trưởng quan ti Phó trưởng quan
Ân kị úy Võ tín kị úy

Tòng thất phẩmSửa đổi

Thịnh kinh du mục phó úy Thất phẩm Điển nghi Võ úy tá kị úy

Chính bát phẩmSửa đổi

Thịnh kinh dưỡng tức úy Tả Hữu Dực trưởng Bát phẩm ấm Giám sinh Ngoại ủy Thiên tổng Phấn võ giáo úy

Tòng bát phẩmSửa đổi

Bát phẩm Điển nghi Ủy thự thân quân giáo Ủy thự tiền phong giáo Ủy thự hộ quân giáo
Ủy thự kiêu kị giáo Viên Minh Viên Phó Hộ quân giáo Phấn võ tá giáo úy

Chính cửu phẩmSửa đổi

Các doanh Lam linh trưởng Ngoại ủy bả tổng Tu võ giáo úy

Tòng cửu phẩmSửa đổi

Thái bộc tự Ủy thự cố sơn đạt Ngạch ngoại ngoại ủy Tu võ tá giáo úy

Không phẩm trậtSửa đổi

Võ quan kinh đô
Lĩnh thôi
Võ quan ngoại kinh
Bách trưởng Thổ xá Thổ mục

Tham khảoSửa đổi