Thêm thảo luận
NhacNy2412 đang rất rất lười ( ̄﹃ ̄)Wikibear003.svg

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Giải Cánh diều 2020 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 1 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Thể theo nguyện vọng của bạn, một thông báo BCB chào mừng năm mới 2022. Chúc mừng bạn với BCB đầu tiên của năm mới cũng như 28 BCB trong năm cũ. – Lục Đan Man (thảo luận) 02:12, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Phạm Thanh Phong mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 2 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tất Bình mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 3 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Hải (diễn viên) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 4 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 22 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn với liên tiếp 3 bài về các nghệ sĩ được lên chuyên mục BCB. – Lục Đan Man (thảo luận) 02:03, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trần Đắc mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 5 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 02:11, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hy vọng cuối cùng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 6 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 9 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:28, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Huỳnh Anh (diễn viên) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …nam diễn viên Việt Nam Huỳnh Anh từng là một vận động viên Taekwondo và giành được Huy chương vàng Giải Taekwondo toàn quốc?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 57 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:23, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tái Y mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 8 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 12 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:49, ngày 19 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chí Thiện (ca sĩ) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 9 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:42, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hạnh phúc của mẹ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 10 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Huỳnh Đông mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 11 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 85 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Màu tím hoa sim 01:29, ngày 31 tháng 1 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Quốc Trị mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 12 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 26 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:45, ngày 2 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đường về quê mẹ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …hai diễn viên chính trong phim Đường về quê mẹ đã bị chó cắn và trật khớp vai trong quá trình làm phim?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 13 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 19 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:41, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nước về Bắc Hưng Hải mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 14 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 12 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bùi Đình Hạc mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 15 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 46 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:49, ngày 13 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Võ Sĩ Thừa mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 16 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 15 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:46, ngày 14 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tạ Duy Nhẫn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 17 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 10 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:52, ngày 16 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Chủ bút
Tặng bạn 1 ngôi sao vì các đóng góp không ngừng cho mục Bạn có biết? Thân mến - "Nước chảy hoa trôi" (thảo luận) 14:28, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Văn Trỗi (phim) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 18 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 14 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 03:01, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lũy thép Vĩnh Linh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …trong quá trình quay bộ phim Lũy thép Vĩnh Linh, phần lớn đoạn phim đã quay bị cháy và 3 người tử nạn vì bom khiến cho đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh và đoàn làm phim phải quay lại từ đầu?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 19 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 12 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Ngọc Quỳnh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …trong quá trình quay bộ phim Lũy thép Vĩnh Linh, phần lớn đoạn phim đã quay bị cháy và 3 người tử nạn vì bom khiến cho đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh và đoàn làm phim phải quay lại từ đầu?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 20 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 18 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:47, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Ổ rối VantrataSửa đổi

Thanks bạn đã giúp bắt được ổ rối này. Tôi mới cấm sạch. Mai mốt có tk mới có cách phá hoại tương tự thì mời bạn lôi ra kiểm định luôn với lý do rối của Vantrata lách lệnh cấm. Tên này phá hoại nhây suốt mấy tháng nay bằng rất nhiều tk khác nhau. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 22:57, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu Tôi để ý được nhóm này vì BQV Thái Nhi liên tục cảnh cáo về việc sử dụng các ký tự vô nghĩa và các thành viên tuần tra thi liên tục than phiền. Vì kiểu dùng nhiều tài khoản phá hoại để giảm nhẹ tội cho tài khoản chính nên tài khoản chính mới chưa bị cấm nặng thêm Nhac Ny Talk to me ♥ 00:59, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Lại có thêm 1 hỗ trợ rồi:( (Chú ý tài khoản T.h.Nguyen-Vantrata nhé). – I am I (thảo luận) 01:01, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi: Lại nữa giồi ... – THN (Hết) 01:03, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi Quả này có thể dùng nhận dạng vịt. @Nguyentrongphu tài khoản trên tự nhận là tài khoản rối của Vantrata, xuất hiện tại trang thành viên và thảo luận của 2 con rối khác là Apd4tkVtt~!!!Fwwiki Nhac Ny Talk to me ♥ 01:08, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: Tôi hiện đang túc trực để xem xét. – THN (Hết) 01:21, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: @Thái Nhi: = @Đơn giản là tôi:. 334618920 – THN (Hết) 01:40, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
??? – I am I (thảo luận) 01:42, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu: Chưa bao giờ chạm mặt Nguyen trong phủ. Xem ra cũng tương đối ghê đáy. Pha shoiaj nhây thế nào ? Có phải là tạo tập tin vi phạm bản quyền ? – THN (Hết) 01:52, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

 Y Nguyentrongphu đã cấm vô hạn. I am I (thảo luận) 02:52, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tên này theo tôi là StorKnows đầu thai. Cách phá hoại tinh vi + cãi cùn + dùng rối số lượng lớn = rất giống StorKnows. Đây rõ ràng không phải là mem mới. Mục đích tạo ra tk từ đầu chỉ để phá hoại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:01, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu Tôi cũng nghĩ là rối cũ, nhưng kiểm định không ra nên thôi, coi như chủ rối mới vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thời đại 4.0 rồi nên kiểm định không ra cũng là bình thường. Tuy nhiên, chúng ta có quyền nghi ngờ đây là Storknows. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:17, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trần Vũ (đạo diễn) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 21 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 34 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 01:49, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bao giờ cho đến tháng Mười mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 22 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 22 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đặng Nhật Minh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 23 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 76 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

– Lục Đan Man (thảo luận) 02:10, ngày 28 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Một bó hoa nhân ngày 8/3Sửa đổi

  Một bó hoa nhân ngày 8/3
Nhân ngày 8/3 chúc bạn cùng với gia đình luôn hạnh phúc và thành công trong công việc nha! Ngọc AnhΣυζήτησε μαζί μου! 01:18, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chào bạnSửa đổi

Ờm, mình có nhớ khoảng 2-3 tuần trước bạn có gắn mác Chỉnh sửa bản sao vào bài Bạo loạn Richard của mình. Mình sửa lại nó rồi nên bạn có thể đọc qua nó và gỡ biển được không? Cảm ơn bạn – Victor311 (thảo luận) 12:31, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Victor311 Tôi không phải người gắn bản mẫu Nhac Ny Talk to me ♥ 17:07, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tu Tontawan Tantivejakul‎Sửa đổi

@NhacNy2412 Nhờ bạn xóa gấp bài này. I am I (thảo luận) 07:18, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thương nhớ đồng quê mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 24 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 28 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 01:39, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Xin hỏiSửa đổi

Xin chào. Chúc buổi sáng tốt lành. Cho tôi hỏi chút là sau khi được đổi tên thì tôi có quyền yêu cầu xóa các tên trang thành viên cũ hiện bị đổi hướng không? – TranHieuThảo luận 02:09, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@TranHieu0706 Quả này thì bạn sang hỏi Alphama cho chắc, nhưng về lý thuyết thì được Nhac Ny Talk to me ♥ 02:33, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Xin   Cảm ơn. – TranHieuThảo luận 02:34, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

RốiSửa đổi

Tôi không nhìn nhầm. Xonae khả năng "rất cao" là rối của Victor. Đây là phán đoán của tôi. Victor tính dùng tk Xonae để lén đổi chữ ký nhưng quên đăng xuất (và đăng nhập bằng tk Xonae). Chính vì quên đổi tk mới dẫn tới sai lầm chết người này. Wikipedia Vi có 800k thành viên. Tại sao lại chọn đúng thành viên này để vu khống? Thêm bằng chứng ở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Diamond Flower Tower (lần 2) (Victor gạch phiếu của Xonae). Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy được. Xonae còn có tiền sử tạo trang linh tinh + tải tập tin linh tinh. Check lạng quạng còn ra khối acc nằm vùng nữa đấy. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:33, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lòi đuôi chuột rồi. Xonae mới xuất hiện ở trang thảo luận thành viên Victor mặc dù không có ai tag tên (sao biết mà xuất hiện)? Ngay cả BQXB Tý Quậy cũng không có tag (không ký tên lại = không có tag). Chỉ có lý giải duy nhất. Victor và Xonae là một! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:38, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Tôi vừa xem xét lại thì đúng là có khả năng như vậy. Kiểu chơi trò 2 mặt giả vờ là người quen liên hệ qua 1 MXH bên ngoài là quá quen thuộc Nhac Ny Talk to me ♥ 03:55, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi biết ngay mà. Tuy nhiên, vụ án vẫn còn nhiều uẩn khuất. Chưa kết thúc ở đây được. Rất có thể còn nhiều con rối có liên quan nằm vùng nguy hiểm hơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:29, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bùi Thạc ChuyênSửa đổi

Bạn ơi tạo bài viết về đạo diễn này được không bạn 2402:800:63A5:F928:8CE0:2DD7:9BE4:6DA6 (thảo luận) 06:29, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôi sẽ tạo Nhac Ny Talk to me ♥ 08:19, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chơi vơi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 25 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 42 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 06:26, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bao giờ cho đến tháng MườiSửa đổi

Xin chào NhacNy, tôi thấy thông tin BGCĐTM là bộ phim VN đầu tiên được trình chiếu tại 1 LHP Hoa Kỳ có vẻ đủ thú vị và sức ảnh hưởng để đưa lên mục NNNX nhưng đọc trong bài không thấy ngày tháng. Không biết là bạn có biết LHP năm đó diễn ra vào ngày nào không? –  Băng Tỏa  21:35, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Băng Tỏa Theo poster trên trang này thì liên hoan phim diễn ra trong 2 tuần từ 26/11 đến 8/12 (chắc có thời gian chiếu phim nữa), nếu là thời gian trao giải thì hẳn là diễn ra vào đêm cuối cùng, còn trình chiếu thì không chắc. Để tôi tìm xem có nguồn nào chi tiết hơn không Nhac Ny Talk to me ♥ 02:34, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
NhacNy ơi, bạn đã tìm được ngày công chiếu chưa? Nếu chưa thì tôi đành lấy tạm ngày công chiếu là ngày áp chót của liên hoan phim vậy. –  Băng Tỏa  20:46, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Băng Tỏa Tiếc là tôi không thể tìm ra ngày công chiếu chính xác của bộ phim Nhac Ny Talk to me ♥ 10:35, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Vậy để cho chắc ăn, tôi chọn tạm ngày công chiếu cuối cùng, ngày 7 tháng 12. Vào ngày này thì chắc chắn là bộ phim phải đã chiếu rồi hoặc đang công chiếu. Bạn thấy thế nào? –  Băng Tỏa  22:08, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Băng Tỏa Tôi thấy ok đấy Nhac Ny Talk to me ♥ 02:41, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  OK xong rồi bạn nhé, ở Wikipedia:Ngày này năm xưa/12/07. –  Băng Tỏa  22:56, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

À với cả ngày mà Đặng Nhật Minh trở thành đạo diễn VN đầu tiên được Viện Hàn lâm Mỹ vinh danh là ngày nào trong năm 2010 bạn nhỉ. Tôi đọc nguồn CAND trong bài thì không thấy nói rõ ngày.  Băng Tỏa  20:54, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Băng Tỏa Theo các nguồn thì lễ ghi nhận chính thức được tổ chức vào ngày 10 tháng 11. Có thể dùng ngày này Nhac Ny Talk to me ♥ 10:40, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Cảm ơn bạn. Tôi đã đưa bài vào hộp tương ứng: Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/10. Bài này và bài Trận Surabaya sẽ thay phiên nhau xuất hiện ở câu thứ 4, mỗi tiếng đổi một lần. Hân hạnh mời bạn đón xem và mong bạn sẽ có hứng thú giúp nâng cấp các bài của mục NNNX. –  Băng Tỏa  22:12, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Nguyên bản
Cảm ơn NhacNy đã gọt bớt nội dung của bài anime, thân tặng bạn ngôi sao này.  Jimmy Blues  07:24, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

-reviSửa đổi

Thành viên này tồn tại. Bạn cần kiểm tra lại truy vấn. Danh tl 07:46, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh Truy vấn này tôi nhờ DHN làm giúp (thảo luận còn mới), bạn vào phản hồi giúp Nhac Ny Talk to me ♥ 07:48, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi biết. Gần đây bạn xoá nhiều trang sai; vui lòng tự kiểm tra lại. Danh tl 07:49, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Câu hỏi về quảng cáoSửa đổi

Gần đây bạn đi tuần tra có thấy tình trạng quảng cáo tăng lên hay giảm đi so với lúc trước?  A l p h a m a  Thảo luận 14:32, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Alphama Hiện nay TTV hoạt động mạnh, ĐPV cũng nhiều hơn nhưng tỉ lệ tôi bắt gặp quảng cáo không giảm bao nhiêu nên tôi nghỉ có khả năng là tăng so với lúc trước. Chỉ có điều tinh vi, cao cấp hơn. Nhưng mà vì TTV vs ĐPV hoạt động cũng không kém nên ít thấy tình trạng quảng cáo "sống sót" một thời gian dài như lúc trước Nhac Ny Talk to me ♥ 14:40, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Ok bạn, vì tôi đang thấy bộ lọc quảng cáo lọc được ít như trước, có vẻ hình thức quảng cáo đã tiến hóa để lách bộ lọc.  A l p h a m a  Thảo luận 22:37, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chất lượngSửa đổi

Xin hỏi bạn chỉ dịch máy chỗ nào vậy Azer Cechoar (thảo luận) 05:00, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Azer Cechoar Ngay đoạn mở đầu, câu văn dịch word-by-word từ tiếng Anh Nhac Ny Talk to me ♥ 05:03, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: bạn thử copy bài en sang google dịch thử, nó không hề word-by-word Azer Cechoar (thảo luận) 05:06, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Azer Cechoar Câu văn rặt dịch máy như vậy thì tôi chỉ gắn biển Nhac Ny Talk to me ♥ 05:09, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: mình nghĩ bạn sợ nhận lỗi sai của mình nên nói thế thay vì sửa một chút có phải có ích hơn không Azer Cechoar (thảo luận) 05:13, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Azer Cechoar Lỗi sai của mình? Tôi gắn biển ở một bài có chất lượng dịch tệ, nếu là sai thì mời bạn tố cáo ra TNCBQV. Tôi không có nghĩa vụ sửa bài cho bạn Nhac Ny Talk to me ♥ 05:16, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khiếu nại về trang NSFL trong wikipedia!Sửa đổi

Can you explain to me why you deleted it? https://vi.m.wikipedia.org/w/index.php?title=NSFL&redirect=no KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 06:38, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

What is BCB? KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 06:38, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

NSFW: Khiếu nại về việc đổi hướng trang NSFL!Sửa đổi

https://vi.m.wikipedia.org/w/index.php?title=NSFL&redirect=no Vậy bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn lại xoá sạch trang NSFL (đã bị người dùng Yellow Diamonds gắn cờ là khó hiểu) được không! [Xin hãy phản hồi lại! Hoặc bạn có thể bỏ qua tin nhắn này nếu nó làm phiền bạn!] KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 07:02, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@KhanhCN Defender1st Minh Bài nói về chủ thể mà hàng triệu, hàng trăm triệu ngoài kia thắc mắc, nhưng chỉ dài vỏn vẹn 2k byte, không thề nói về trọng tâm của trệu chứng, thử hỏi những độc giả xem ai hiểu? Và bớt giả tạo người nước ngoài đi – Yellow Diamonds 10:25, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@KhanhCN Defender1st Minh Bị gắn biển {{Khó hiểu}} từ tôi đã là rất khoan hồng rồi, đừng quá thắc mắc. Và bài của bạn cũng chỉ bị đổi hướng trang mà thôi, đâu có bị xóa? Nếu bạn thích thì cứ đề mục nhỏ "NSFL" trong bài "NSFW" là được – Yellow Diamonds 10:29, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Này ông Yellow Diamonds ơi! Nhìn nick ông giống tên nhân vật trong Steven Universe vãi! Thế Blue Diamonds khi nào, mà ông làm người điều hành mấy năm rồi, bao giờ nghỉ hưu (trên Wikipedia) KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 15:08, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@KhanhCN Defender1st Minh Đề nghị bạn không thảo luận diễn đàn/spam trên trang thảo luận của tôi Nhac Ny Talk to me ♥ 16:11, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BVTSửa đổi

Đây là bài tiểu sử nhân vật đầu tiên của Dự án Điện ảnh Việt Nam được gắn sao, cũng là bài được gắn sao:

Nhac Ny Talk to me ♥ 10:45, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Chúc mừng nhé - "Nước chảy hoa trôi" (thảo luận) 11:17, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Cảm ơn o(* ̄▽ ̄*)ブ Nhac Ny Talk to me ♥ 11:19, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi đã bổ sung bài vào mục BCB của thời báo Wikipedia, mời bạn vào xem. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 11:52, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Jack7871Sửa đổi

...là rối. Vì đa số bài thuộc chủ đề Trung Quốc nên tôi nhường bạn lùi. Danh tl 00:41, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh Nhân tiện cho tôi hỏi lại chút, Phạm Văn Rạng thường được biết đến với acc nào ở đây? Tự dưng quên mất Nhac Ny Talk to me ♥ 02:29, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Free Bloc. Danh tl 13:01, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tiện thể bạn kiểm tra dải 2001:EE0:41C1:6F2E::/48 luôn nhé. Nhìn là biết lách cấm. Danh tl 14:33, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Check sương sương thì có vẻ không sai. Nhưng giờ đầu tôi đang quay cuồng trong mơ hồ rồi, có gì bạn để ý và báo cáo giúp Nhac Ny Talk to me ♥ 14:46, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thành phố mới Bình DươngSửa đổi

Bạn @NhacNy2412 ơi! Tôi thắc mắc nên tôi hỏi cho bạn, bài viết này có di chuyển đổi tên thành "Bình Dương (Thành phố)" hoặc "Bình Dương (Thành phố mới)" hay không? - (thảo luận) 09:02, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Ryder1992 Đây là tên một dự án, không phải một thành phố nên không thể thể thành phố trong ngoặc Nhac Ny Talk to me ♥ 09:04, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nhờ bạn một chútSửa đổi

  Nhờ bạn một chút
Cảm ơn các đóng góp không mệt mỏi của bạn cho bách khoa toàn thư này. Xin nhờ bạn tháng 5 vào BCB giúp duyệt bài vì nguyên tháng đó DHN sẽ đi vắng.  Băng Tỏa  00:51, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Băng Tỏa Okay, tôi sẽ lại giành thời gian ở mục này Nhac Ny Talk to me ♥ 02:23, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Cuối tuần này (từ ngày 6 tháng 5) tôi sẽ không thể lên mạng thường xuyên cho đến hết tháng nên nhờ bạn giúp công việc duyệt bài giúp. Cảm ơn nhiều! NHD (thảo luận) 01:06, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@DHN Tháng này đúng lúc tôi cũng có nhiều việc 😂 Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng Nhac Ny Talk to me ♥ 01:53, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mời bạn đến Hiệp định Wikipedia 2022Sửa đổi

Mời bạn làm bên làm chứng giùm ở trang Hiệp định Wikipedia 2022 - "Nước chảy hoa trôi" (thảo luận) 10:35, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ3Sửa đổi

Mời bạn đưa link vụ đồng thuận phim Viễn tây VN vào đây. Và, mời bạn tuyên bố thảo luận cộng đồng sẽ được diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:32, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mai mốt bạn tổ chức đồng thuận thì cần làm 3 bước đơn giản này bạn nhé: đưa link ra thảo luận chung (nếu mở ở thảo luận chung thì bước này bỏ qua), quyết định số ngày diễn ra đồng thuận (7-21 ngày) và đưa link vào thông báo đầu Wikipedia. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:35, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Tôi thấy cái này không cần thiết phải là đồng thuận cộng đồng, vì nó chỉ ảnh hưởng đến 1 bài, nhưng vì tôi hy vọng bài sẽ xóa nên mới vác ra thảo luận chung Nhac Ny Talk to me ♥ 02:48, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Có rất nhiều thứ chỉ ảnh hưởng tới 1 bài nhưng vẫn phải dùng thảo luận cộng đồng (thậm chí chỉ ảnh hưởng 1 chữ trong 1 bài). Hồi xưa chưa có quy định chính thức thì mạnh ai người đó làm. Bây giờ có rồi thì phải tuân thủ. Nếu không, có người bắt chẹt thì rất phiền phức. Bạn muốn xóa 1 bài thì chỉ có 2 cách: BQXB hoặc thảo luận cộng đồng. Bản thân BQXB cũng là 1 dạng đồng thuận cộng đồng. Nếu bạn không đưa nó ra thảo luận chung và chỉ thảo luận ở trang thảo luận bài = nó vẫn là thảo luận cộng đồng. Chỉ có 1 trường hợp duy nhất không thuộc thảo luận cộng đồng là 2 tv hoặc nhiều hơn có tranh cãi với nhau. Sau đó, tất cả những người có liên quan đều đạt đồng thuận. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:54, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Nếu tôi nhớ không lầm thì thảo luận cộng động có 2 loại là phạm vi hẹp và phạm vi rộng, chỉ có phạm vi rộng mới cần làm theo cái quy định có, không phải thảo luận nào cũng cần làm 3 bước như vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 02:57, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Cách lý giải ảnh hưởng tới 1 bài không phải thảo luận cộng đồng đã bị bác bỏ khi tôi và một số người khác soạn thảo quy định thảo luận cộng đồng. Hình như bạn đã hiểu sai 2 khái niệm phạm vi hẹp vs phạm vi rộng. Phạm vi hẹp = 1 nhóm người có tranh cãi rồi tự đồng thuận với nhau. Phạm vi rộng = có ít nhất 1 người không đồng ý + phải đi tìm đồng thuận. Bạn không tin thì tôi đi hỏi PTD nhé? Tất cả mọi thảo luận đều là thảo luận cộng đồng trừ duy nhất 1 trường hợp tôi đã nêu ở trên. Tôi, Danh, Thiên Đế và PTD đã tranh cãi rất nhiều khi soạn thảo ra bộ quy định này. Tôi là người đề xuất nên tôi hiểu bộ quy định đó. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:03, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Theo tinh thần của quy định, quy trình này sẽ được ưu tiên áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể, thay vì phải triển khai một cách cứng nhắc với mọi dạng thảo luận xây dựng đồng thuận. Điều này giúp hạn chế tính quan liêu. Đây có thể nói là một đồng thuận nhỏ để dẹp 1 bài "tin vịt" do rối tạo ra thay vì BQV, ĐPV quyết định xóa phắt nó đi. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:59, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Đó là trường hợp này: chỉ có 1 trường hợp duy nhất không thuộc thảo luận cộng đồng là 2 tv hoặc nhiều hơn có tranh cãi với nhau. Sau đó, tất cả những người có liên quan đều đạt đồng thuận. Trường hợp này trên thực tế xảy ra khá nhiều. 2 bên đã tự thỏa thuận được với nhau nên không cần thảo luận cộng đồng -> nên ít người để ý tới. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:04, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Nói chung, để tránh gây rắc rối với quý ngài C, tôi mới mở cái thảo luận này. Lệ Xuân phát hiện đây có khả năng là "tin vịt" vào yêu cầu C vào xử lý bài nhưng không có hồi đáp. Nên nếu để mà nói thì nó đúng là có thể thuộc vào trường hợp bạn nói đấy Nhac Ny Talk to me ♥ 03:08, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Phiền bạn thêm 1 câu: thảo luận này sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày (30 giây). Còn vụ kia, tôi sẽ làm. Thảo luận dông dai mất thời gian. Tôi chả có lý do gì để làm khó dễ bạn nhưng nếu có người muốn kiếm chuyện gây sự thì mệt đấy. Thế nhé! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 03:12, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thu Hiền (diễn viên) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 26 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 7 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 03:50, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Liên kết đỏSửa đổi

Khi tắt đổi hướng, tôi đều chuyển hết các liên kết cũ vế bài mới. Chính vì vậy tôi mới phát hiện ra nhiều đổi hướng tùy tiện mà trước đây bị ẩn. Thái Nhi (thảo luận) 15:37, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Thái Nhi Gần nhất tôi phát hiện bạn tắt đổi hướng Thể loại:Nữ hoàng Victoria nhưng không thay tham số cho {{đhtl}} trong Thể loại:Nữ vương Victoria làm thể loại này đổi hướng đến thể loại không tồn tại gây ra lỗi Nhac Ny Talk to me ♥ 15:39, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Đúng là có số ít không rà soát hết. Nếu bạn thấy thì lưu ý hỗ trợ. Thái Nhi (thảo luận) 15:42, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

14:29, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)Sửa đổi

@NhacNy2412: Nhờ bạn xóa tập tin này được tôi tải lên, ảnh này vi phạm bản quyền mà do tôi không tìm hiểu kỹ nên lỡ đăng. ﹏ Tuitentai ﹏ 14:29, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Tuitentai27 Tôi không có quyền xóa tập tin ở Commons. Nếu bạn đã gắn biển xóa thì từ từ sẽ có người đi dọn. Lần sau nếu cần hỗ trợ ở Commons thì bạn có thể liên hệ NguoiDungKhongDinhDanh. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:33, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: ok bạn, file đã bị anh tây nào đó xóa, tôi hồi chiếu mới đã bị xóa gần chục tập tin bên common do đăng ảnh mạng. Không biết ngày đẹp trời nào đó sẽ bị cấm không chừng. Với lại cũng tập tin kia tôi đã tải lên wiki với tư cách sử dụng hợp lý bạn xem có ổn không ﹏ Tuitentai ﹏ 15:07, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Tuitentai27 Bạn nên dịch những thông tin kia sang tiếng Việt Nhac Ny Talk to me ♥ 15:11, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412: okay, cảm ơn bạn đã góp ý. ﹏ Tuitentai ﹏ 15:16, ngày 17 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nổi gióSửa đổi

Bạn ơi biên tập lại toàn bộ bài này rồi đề cử BCB 2 bài là Nổi gióHuy Thành lên được không bạn 2402:800:63A5:FD39:B87C:B1BB:C03D:168E (thảo luận) 06:28, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôi cũng đang có ý định, nhưng đồng thời cũng đang lười. Để từ đây đến hết tuần xem sao. Nhac Ny Talk to me ♥ 06:35, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khái niệm ó-lì-gà-kỳ được Arixtốt nhắc tới trong Pá-lờ-thịch. Trong bản dịch tiếng Việt, thường là "quả đầu" cùng với má-nờ-kỳ (quân chủ) và đờ-má-khờ-rơ-xì (dân chủ). Sắc thái từ "quả đầu" cũng bớt nghĩa tiêu cực hơn là "đầu sỏ". Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 06:50, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Thiên triều vạn tuế Nói tiếng người Nhac Ny Talk to me ♥ 07:02, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Hầy, có mắt không thấy thái sơn. Tóm lại là đổi lại đi. "Chính trị quả đầu" hoặc là "quả đầu chính trị". – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:04, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Thiên triều vạn tuế Không Nhac Ny Talk to me ♥ 07:04, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Đổi đi! Thế mới đúng. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:06, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Thiên triều vạn tuế Đẻ con rồi đào tạo nó làm ĐPV đi rồi lệnh nó làm Nhac Ny Talk to me ♥ 07:09, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Tôi đổi thành "Quả đầu chính trị" thì bạn đổi ngược lại thành "Đầu sỏ" mà. Vậy tôi đành phải tự đổi thành "Chính trị quả đầu" vì "Quả đầu chính trị" đã bị chặn, không thể đổi. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:11, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Thiên triều vạn tuế Tiếp tục hành vi đổi tên thành 1 tên không rõ nghĩa tiếng Việt 1 lần nữa, tôi sẽ khóa di chuyển và báo cáo ra TNCBQV Nhac Ny Talk to me ♥ 07:15, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Đành chịu vậy! Có những khái niệm thuộc về chính trị vốn không phổ biến với đại chúng, nhưng không có nghĩa là nó sai hay không rõ nghĩa. Nếu bạn có đọc "Chính trị luận" thì sẽ thấy "quả đầu" là từ mà Aristotle nhắc tới hàng ngàn lần, nhất là trong Quyển 2. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:18, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Chẳng hạn khi bàn về nhà nước Sparta: "Nhị vương" dòng dõi Hercules là đại diện cho Quân chủ. "Giám sát viện" với các giám sát viên bốc thăm từ dân đen là đại diện cho Dân chủ. "Hội đồng trưởng lão" sẽ là đại diện của Quả đầu. Ở đây, Hội đồng trưởng lão gồm toàn những người tài trí và giàu đức hạnh. Từ Oligarchy vào thời điểm đó không tiêu cực như từ "đầu sỏ" dùng để gọi đám tài phiệt thân hữu Nga ngày nay. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:29, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thiên triều vạn tuế Aristotle làm gì biết tiếng Việt mà viết chữ "quả đầu"? Đó là do người dịch tự dịch. Riêng tôi thì thấy chữ "đầu sỏ" nghe dễ hiểu hơn. Bản thân chữ oligarch đã có nghĩa tiêu cực trong tiếng Anh rồi (thời nay). Không riêng gì Nga. Tôi đọc chữ "quả đầu" nói thật chả hiểu nó đang nói cái gì. Nếu bạn muốn đổi tên thì xin mời tìm đồng thuận. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:32, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Không đọc, không nghiên cứu thì làm sao mà hiểu được? – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:35, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Thế chẳng hóa ra người Tàu cũng dịch "quả đầu" là vô lý? Ở đây là một khái niệm chính trị được sử dụng từ thời Hy Lạp cổ chứ có phải một cái từ vựng thông thường đâu. Phải đặt vào cái bối cảnh tác phẩm của Aristotle mà xét chứ. Nên nhớ rằng ông ta cũng chủ trương tinh hoa trị, chỉ trích nền dân chủ. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:39, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Thiên triều vạn tuế Tôi biết bạn không thích nghe, nhưng Wiki vốn dĩ dành cho phần lớn "không đọc, không nghiên cứu" hơn là phần nhỏ "đã đọc, đã nghiên cứu" Nhac Ny Talk to me ♥ 07:40, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
[1]
[2]
[3]
[4] – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:46, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thiên triều vạn tuế Thứ nhất: người TQ dịch như thế nào thì kệ họ, liên quan gì tới tiếng Việt? Thứ hai: "đầu sỏ" vẫn là cách dịch đúng của oligarch. Thứ ba: từ thời cổ đại, chữ oligarch đã có hàm ý tiêu cực rồi chứ chả phải thời hiện đại mới có nghĩa tiêu cực. Aristotle không phải ủng hộ oligarch mà ông không cho rằng dân chủ là hệ thống chính phủ tốt nhất. Aristotle nghĩ đây mới là hệ thống tốt nhất. Mời đọc thêm, Aristotle cho rằng dân chủ thì có dân chủ tốt và dân chủ xấu, oligarch cũng có oligarch tốt và oligarch xấu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:54, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu Ha ha ha, con gà này xoay Google mãi mới xoay được cái bàn về thể chế trung dung, nằm giữa quả đầu và dân chủ mà Aristotle đề xuất. Thế nào? Lập luận của các người chỉ dừng lại ở chỗ "nghe dễ hiểu, dễ nghe" trong khi đây là một từ hơi hướng chuyên ngành thì cần gì cái tiêu chí ấy? Trong khi tôi dẫn ra được nguồn hàn lâm, tác phẩm kinh điển, được dịch bởi dịch giả có tên tuổi, đứng sau là cả một hội đồng thẩm định. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng dịch như vậy. Việt Nam làm gì có nền khoa học, triết học đâu. Tiếng Việt cũng tới 2/3 Hán Việt, không tham khảo tiếng Trung thì tự chế ra được mấy cái như "giải tích", "đại số", "đạo hàm" chắc. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 07:59, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Chưa đọc về Aristotle tôi chấp google cả ngày đố mà ra cái gì. Tôi biết chính xác phải google cái gì vì tôi có kiến thức nhất định về mảng này (không phải chuyên gia). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:30, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Nói kiểu Phú thì chắc cỡ Bùi Văn Nam Sơn mà dịch không thuận tai thì Phú cũng vứt sọt rác nhỉ? – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 08:06, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thiên triều vạn tuế Ha ha, muốn hàn lâm à? Thiếu gì sách dùng "đầu sỏ chính trị"?. Đầy là đằng khác. Tiêu chí hàn lâm + dễ hiểu > 1 sách hàn lâm + khó hiểu. Bạn muốn gì thì cứ tìm đồng thuận. Lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Wikipedia không hoạt động theo kiểu độc tài, mình tôi tôi đúng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:08, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Ngài đi lôi sách đâu đâu ra cãi với ông tổ được thì chịu. Nói nhiều và cũng nhiều người nói rồi, có những thứ không phải có vài giây Gg là vào chém được đâu. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 08:11, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Thiên triều vạn tuế Tôi nghĩ bạn đang quá cố chấp với cuốn sách bạn đang cầm trong tay. Bản gốc của nó đúng là xuất phát từ một người uy tín, nhưng bản dịch của nó thì không. Bạn cho rằng bản dịch từ cuốn sách đáng tin thì nó phải đáng tin, còn những cuốn sách khác thì không? Nhac Ny Talk to me ♥ 08:13, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu@NhacNy2412 Xin lỗi. Tôi dừng tranh luận. Tôi nói với những người giỏi và chuyên sâu về lĩnh vực này hơn tôi gấp 100 lần. Và họ nói thẳng "dân chuyên ngành, không ai đi dịch như thế cả". Còn tôi thì đã quá quen với các cuộc cãi vã không vì đúng-sai trên cõi này rồi. Thôi, các bạn muốn sao tùy các bạn. – Thiên triều vạn tuế (thảo luận) 08:16, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thiên triều vạn tuế Nếu vậy thì họ nên thuyết phục Viện hàn lâm VN cấm cách dịch oligarch thành "đầu sỏ". Hiện tại, "đầu sỏ" vẫn đúng. Dĩ nhiên, họ giỏi hơn tôi nhiều (không bàn cãi). Tuy nhiên, Wikipedia không có quyền phán xét đúng sai. Đó là nhiệm vụ của Viện hàn lâm VN. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:20, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thiên triều vạn tuế Sách của bạn thì lúc nào cũng là ông tổ. Nguồn hàn lâm khác thì là tào lao. Lập luận hay đấy. Mà không phải mình bạn đọc về Aristotle đâu nhé. Thời tôi học về Aristotle chắc bạn đang học cấp 1 và còn chưa biết gì. Plato và Aristotle tôi đọc hết rồi. Đọc bản tiếng Anh chứ không phải bản dịch. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:15, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Chế độ quyền lực tập trung dùng cả hai từ: đầu sỏ và quả đầu. Vậy là công bằng rồi, bạn còn la làng cái gì? Thêm nữa, vẫn có tác giả uy tín dịch oligarch thành đầu sỏ. Tùy theo tác giả thôi, chả có đúng sai gì ở đây hết. Giống như lợn vs heo, cái nào đúng? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:26, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tài liệu này có câu "Nhóm người này hình thành nên một thứ “đầu sỏ chính trị” (political oligarchy) chính thức hoặc không chính thức." Nếu dùng từ "quả đầu (chính trị)" thì nghe không thuận tai. Tùy tác giả, wiki ghi chép lại là được rồi. P.T.Đ (thảo luận) 05:55, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thúy An mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 27 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 02:12, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Trang/Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Tuần tra viên Tôi mới chôm thiết kế editnotice của bạn về vì nó đẹp mắt + gây chú ý. Thanks bạn! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:23, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Old warSửa đổi

Ngày đó đánh nhau, do bạn cứ chen vào giữa xung đột nên ko còn cách nào khác gạch tàu đá tảng đành phải quăng bạn luôn. chứ bạn ko phải mục tiêu. Mô phật, để bụng hoài - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:59, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôi chỉ vì tự vệ thôi. do tình cờ đọc được bản kế hoạch của Alphama, tôi là mục tiêu bức tử tiếp theo. Mô Phật, mà thôi chuyện đã qua rồi. thôi bỏ đi - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 14:01, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Để bụng là đặc điểm và đặc quyền của con gái, đặc biệt là mấy đứa thù dai nhớ lâu như tôi. Cơ bản là đừng chọc tôi thì tôi cũng không nhắc lại, nhưng cứ khịa tôi thì tôi thích lôi chuyện cũ Nhac Ny Talk to me ♥ 14:03, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
thí chủ à, nghe bần đạo đi, phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt chứ - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 14:05, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Nhớ kỹ lại, bạn đã từng 1 lần từ chối thành ý làm hòa của tôi, Alphama từ chối 2 lần, nên chiến tranh mới ko dứt, tôi cũng chỉ vì phòng vệ thôi - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 14:07, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Vì cơ bản tôi chẳng phải người gây chiến trước, nên tôi mặc kệ các loại "yêu sách". Bạn chỉ cần đừng chọc tôi, thì tôi chắc mắc gì đi chọc bạn Nhac Ny Talk to me ♥ 14:09, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
rồi, OK luôn, kể từ nay "nước sông ko phạm nước giếng" "Coca không đụng Pepsi" "hủ tiếu không đụng bún bò" - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 14:13, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn: Xin list. P.T.Đ (thảo luận) 05:26, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
"Bản kế hoạch của Alphama", mời bạn đưa bằng chứng, nếu không thì ai nói, ai viết. Hay bạn lại tự suy diễn và nghĩ vậy? –  A l p h a m a  Thảo luận 06:22, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Alphama cái này là anh Công với anh Quý nói, chứ ko phải tôi bịa. hội thảo nhân lực wiki có mặt họ. còn cái gì họ chưa đọc. không phải tự dưng bạn đi khuyên các thành viên ở rất nhiều trang trên khắp wiki trong mấy năm qua là hãy tập trung đời sống thực thay vì ở wiki. chỉ là tôi ko hiểu làm như vậy để làm gì, tại sao. bạn nghĩ đi, tại sao tôi biết rõ về bạn, tới cái nhà của bạn, và cả chuyện bạn bán đồ biển ở Vũng Tàu. còn nữa, nhiều lắm. ai đã nói cho tôi biết, bạn suy nghĩ đi. - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:46, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thành viên:Pq đã ghi lên trang cá nhân "It's hard to admit. From a bird's-eye view, Wikipedia editing is the biggest mistake I've done in my life so far. Goodbye." và sửa đổi cuối cùng là vào ngày này sau đó rời khỏi wiki trong oán hận, và ngày này là sửa đổi đầu tiên của bạn, chỉ 6 giờ 16 phút sau đó. một sự nối tiếp giữa 2 người khác nhau mà thật ra là 2 giai đoạn. bạn oán hận wiki nên đã nhọc lòng 10 năm tìm cách làm suy thoái nó. đó là lý do bạn không thích người nhiều kết tinh viết bài, BCB, BVT, BVCL. tôi cũng giống như bạn vậy, đã từ lâu hiểu rằng trăm phương ngàn kế không có cách nào hủy diệt wiki cả. chỉ có 1 cách thôi. làm suy thoái nó, để nó rạn vỡ. Wiki tồn tại 2 chủ thể chính yếu ko tách rời là Người dùng và Bài viết. Người dùng còn Bài viết còn, Người dùng đi không còn Bài viết, đình trệ viết bài là chất lượng xuống dốc. đó là lý do người bạn thân Tuấn Minh Bali đã dung dưỡng viết dịch máy suốt nhiều năm qua, trước khi Tuấn Minh bị mất quyền. hai người song kiếm hợp bích hủy hoại wiki, khiến nó mất uy tín, yểm thủ phần thưởng khiến nhân tâm bất mãn. Rất rõ ràng, đối với Người dùng thì khuyên răn họ quay về Thế giới Thực (chẳng hạn trong các lúc nói chuyện tâm tình, hoặc trang này, hướng dẫn Thoát khỏi wiki), luôn rỉ rỉ bên tai người khác thành tích là ảo này nọ. nhiều lần tôi cũng phải phát bực. đối với Bài viết thì hủy hoại có hệ thống, một số rất lớn (nạn dịch máy dưới thời tuanminh). bạn ko bao giờ thích tôi, tôi ám ảnh với thành tích hàng trăm BCB, tạo ra một hệ thống gương mẫu và dựng lên rất nhiều giải thưởng khích lệ, cùng các sáng kiến phát triển. sau những thời gian căm giận, tôi vẫn quay lại viết bài, có lúc vào năn nỉ DHN cho quay lại đi nhe. tôi trong lúc chiến tranh với bạn đã thu thập tình báo và thông tin khắp ngõ ngách wiki, tôi hiểu hoạt động của bạn ở wiki nhằm làm lợi thế xung đột, qua đó tình cờ phát hiện một số điều thú vị, xâu chuỗi, phân tích chúng. và chính những người từng biết bạn (xin lỗi tôi sẽ giữ bí mật cho người đó, và có lẽ sẽ giữ bí mật cho bạn, yên tâm) họ đã cung cấp thêm thông tin để tôi rõ hơn về những gì bạn đang làm. tôi là kỳ đà cản mũi bạn, cách nay 1 năm tôi tuyên bố giữ vững Trật tự wikipedia trước khi Thánh chiến, ko ai hiểu, ngày xưa tôi chiến với tuanminh cũng ko ai hiểu, chỉ là đôi chút mơ hồ, nghi ngờ chưa xác thực, càng về sau tôi chắc chắn rằng mình đang, cần và nên bảo vệ wiki. tôi từng nghe kể về 1 người bên wiki tiếng Anh là Wonderfool vì hận wiki nên đã tham gia tích cực, 3 lần làm BQV chỉ để hủy hoại nó, trước khi bị cấm (đặc biệt: kẻ này được mô tả là thường xuyên thực tập tự cấm chính mình, hành vi giống y như bạn sau này, giống như đang tập luyện để làm cái gì ấy). bạn đang theo vết xe đó. điều gì khiến bạn hận wiki như vậy. có phải chỉ là mối thù Pq, một mối thù cá nhân hay vì một động cơ nào khác nhằm làm suy thoái wiki - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:40, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Công với Quý là thằng nào? Có còn hoạt động không? – Ngô Trần Phương Bảo (thảo luận) 13:47, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn – Ngô Trần Phương Bảo (thảo luận) 13:48, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
ko phải thành viên wiki đâu, nhưng Alphama thì biết. Xin chào Mạnh huynh - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:50, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Ha ha, giờ lên đây éo hiểu bọn ló lói cái gì nữa rồi. – Ngô Trần Phương Bảo (thảo luận) 14:03, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Khả Vân Đại Hãn Tôi không biết bạn có vấn đề gì với Alphama, nhưng tôi nghĩ bạn bớt quy chụp người khác lại đi. Bạn bị ghét, đơn thuần là bị ghét. Đừng tự đánh giá cao mình, cho rằng mình đạt được cái gì đó thì người ta mới ghét. Bạn chẳng khác gì đám pick me girl đang nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng kẻ đi khắp nơi phá hoại, chửi bới người khác là bạn, không phải Alphama. Lần gần nhất trước khi "nghỉ xả hơi", Alphama đã tổ chức một cuộc "thi" nhằm cải thiện các bài cơ bản. Alphama chẳng rảnh đi nhắm vào bạn, chỉ có bạn luôn cong đít chạy theo từng thảo luận của Alphama, đào bới từng câu chữ hòng tìm được cái gì đó để cà khịa, thỏa mãn cái tôi ngớ ngẩn của mình. Alphama đi đâu là bạn sẽ mò theo đấy, vậy ai là người nhắm vào ai? Tôi phát chán với cái trò trẻ trâu của bạn, người ta chẳng nói gì đến mình nhưng cứ thích đâm chọt; chuyện gì cũng nghĩ mình là người bị hại; người ta nói bóng gió cũng nghĩ người ta nói đến mình. Chung quy cũng vì bạn có tật giật mình thôi. Từ lâu, tôi đã nói thẳng tôi là "fan" của Alphama, và tôi còn thuộc phái "bảo BQV". Tôi cực kỳ phản cảm với việc các thành viên bị cấm, bị chế tài, suốt ngày theo đuôi làm phiền các BQV, cho rằng người ta có tư thù với mình. Nếu bạn thích, bạn có thể nói xấu, cà khịa, ăn không nói có, vu khống Alphama cũng như các BQV khác ở bất cứ đâu bạn thích, miễn đừng phải là trang thảo luận của tôi, hay trang thảo luận của các thành viên khác không liên quan, đặc biệt là bớt thảo luận diễn đàn ở những nơi không nên xuất hiện diễn đàn. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:34, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
riết rồi bạn phải do con gái bảo vệ. chậc! chậc! nản quá hà. thôi xin lỗi chủ nhà vì làm phiền trang này nhe. chào - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 15:54, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Chuyện ngoài wiki, ông anh chú em gì đó thì 2 bạn nên inbox nhau trao đổi riêng, không nên thảo luận trên này. P.T.Đ (thảo luận) 21:38, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ Bạn nhắc nhở Khả Vân giúp chứ Alphama ở đâu là thành viên này lại biến nơi đó thành diễn đàn. Tôi mắc mệt Nhac Ny Talk to me ♥ 01:37, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi cứ tưởng 2 người này đang yêu nhau. Không biết có chuyện gì nữa. Chuyện riêng tư của họ thì tôi không dám đụng. P.T.Đ (thảo luận) 02:07, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ Bạn nói tôi mới chú ý, kiểu này chả khác gì mỗi khi tôi dỗi người yêu. Chậc. ¯\_(ツ)_/¯ Nhac Ny Talk to me ♥ 03:16, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Dạo này xem topic nào trên này cũng thấy 2 người này, tôi đành lướt lướt qua, không dám đọc. P.T.Đ (thảo luận) 03:22, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

https://www.youtube.com/watch?v=je93EAcJ4BQ

feeling and enjoy - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:27, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Khả Vân Đại Hãn Mấy bài OST cũ thì tôi thích bài này hơn Nhac Ny Talk to me ♥ 16:33, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cũng hay đó, nữ mà thích tinh thần nam nhi tự cường. Hay. mình thích bài này, thỉnh thoảng rất sảng khoái - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:38, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Khả Vân Đại Hãn Tôi khá "kì thị" các loại nhạc tương tự, gần như không chủ động nghe bao giờ Nhac Ny Talk to me ♥ 16:51, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
hây da, vậy là Nhac cô nương đây phiêu bồng phong cách cổ trang một cách thanh tao, quả là có thị hiếu thẩm mỹ có tính chọn lọc cao. ngưỡng mộ ngưỡng mộ - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:58, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lê Công Tuấn AnhVị đắng tình yêuSửa đổi

Bạn ơi biên tập lại toàn bộ 2 bài này rồi đề cử BCB 2 bài này lên được không bạn 2402:800:63A5:CF1B:141A:3484:C7E3:C88F (thảo luận) 02:54, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Không Nhac Ny Talk to me ♥ 05:20, ngày 26 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nổi gió mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …trong khi quay Nổi gió, bộ phim từng chiến thắng Bông sen vàng, đạo diễn Huy Thành đã thay đổi nam diễn viên chính dù đã quay được hơn 400 mét phim?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 28 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Huy Thành mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • …trong khi quay Nổi gió, bộ phim từng chiến thắng Bông sen vàng, đạo diễn Huy Thành đã thay đổi nam diễn viên chính dù đã quay được hơn 400 mét phim?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 29 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 36 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

佳期 (thảo luận) 01:09, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Xin phépSửa đổi

Bài viết Jevice đã được gắn biển độ nổi bật đủ bảy ngày, xin phép được tái mở lại cuộc biểu quyết xóa bài. – BlueVictor 09:54, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bổ sungSửa đổi

Check thêm 1 trang nữa đi bạn, này nè: Nguoichinhtruc02. Cái phong cách cù nhầy này quen lắm - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 11:43, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Khả Vân Đại Hãn Mấy quả đấy thì nhận dạng vịt được rồi, khi nào có dấu hiệu chơi 2-3 acc kia thì mới cần đi kiểm định Nhac Ny Talk to me ♥ 11:44, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Sát thủ bắt rốiSửa đổi

Tôi thấy khả năng bắt rối của bạn đã tiến bộ vượt bậc rồi đó. Xin chúc mừng! Tôi rất vui, và đây là điều đáng mừng đối với Wikipedia Vi. Hai vụ kiểm định của bạn gần đây đều bội thu + nhiều vụ bắt rối ở quá khứ. Bạn hiện nằm trong top sát thủ bắt rối của Wikipedia Vi. Rất hy vọng bạn sẽ tiếp tục phát huy và trở thành "khắc tinh của rối" (rối thấy bạn là phải khóc tiếng Miên) vì một ngôi nhà Wikipedia thân thương sạch rối. Tôi rất ghét rối và muốn tiêu diệt sạch chúng. Tôi nghĩ bạn nên tập trung vô mảng rối tạo đồng thuận ảo, còn rối chính trị khá nhạy cảm nên để tôi và Danh lo. Rối tạo đồng thuận ảo thường hay xuất hiện ở BQXB và BQ nhân sự với mục đích thao túng kết quả có lợi về phe rối (vì tiền, lợi ích cá nhân hoặc hệ tư tưởng). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 02:45, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu Cảm ơn bạn vì sự công nhận cũng như huân chương đặc biệt bên dưới. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho dự án này bất kể là mảng nội dung hay bảo trì. Cái tánh kì của tôi thì tôi cũng khá hiểu. So ra thì giờ đã "nhu" hơn khi xưa khá nhiều. Hy vọng là tương lai sẽ càng cải thiện hơn để ít bị anti hơn =))) Nhac Ny Talk to me ♥ 16:32, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Supernova MedalSửa đổi

  Supernova Medal
Đây là huy chương do tôi tự sáng tác. Siêu tân tinh là hiện tượng có thật, và nó có sức công phá (năng lượng) cực lớn. Xin tặng bạn huy chương này vì những đóng góp to lớn của bạn cho mảng Trung Quốc và điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là những bài tự viết rất chất lượng của bạn. Điều này giúp cho Wikipedia Vi đa dạng sắc màu hơn thay vì chỉ toàn bài dịch chất lượng. Tôi chọn biểu tượng siêu tân tinh vì tôi thấy nó có nhiều điểm tương đồng lẫn có ý nghĩa với bạn. Siêu tân tinh tượng trưng cho đóng góp đột phá + phong cách cá tính của bạn. Bạn là thành viên có cá tính nhất nhì Wikipedia Vi nên nhiều người sẽ không chịu được. Cá tính của bạn giống như một siêu tân tinh bao gồm điểm sáng và điểm tối. Riêng tôi thì tôi thấy điểm sáng của bạn nổi trội và điểm tối thì không đáng kể. Người ghét bạn thì sẽ thấy toàn điểm tối và 0 điểm sáng. Họ không thấy được những gì tốt đẹp bạn đang làm cho Wikipedia nhưng không có nghĩa là không ai thấy. Siêu tân tinh còn có thêm ý nghĩa là ánh sáng lấn át cái tối. Tối = rối, bạn = ánh sáng. Bạn va chạm với rất nhiều thành viên và làm mất lòng rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi thấy như vậy còn tốt hơn những người không làm gì hết và chỉ biết chỉ trích. Có làm mới có sai, không làm gì hết thì sẽ không bao giờ có sai sót. Hy vọng 10 năm sau, tôi vẫn sẽ còn thấy bạn trên Wikipedia. Nếu cuộc sống quá bận rộn thì năm thuở mười thì ghé vô Wikipedia cũng được. Chúc ngọn lửa nhiệt huyết của bạn sẽ luôn cháy mãi. P/S: tôi tin rằng bạn nên tiếp tục giữ phong cách cá tính rất đặc trưng và riêng biệt của bạn (không lẫn đi đâu được). Tuy nhiên, nếu bạn "nhu" hơn một chút trong một số trường hợp thì sẽ hoàn hảo hơn. Cương nhu đúng lúc là cả một nghệ thuật, ví dụ Nghệ thuật Chiến tranh (tương đồng chứ không phải giống). Ngay cả tôi cũng đang phải học cái nghệ thuật cương nhu này. Best regards! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:20, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]


Nghi ngờ người dùng với địa chỉ IP 2001:EE0:43A2... phá hoại!Sửa đổi

Ê bạn @NhacNy2412 ơi mình thấy người dùng với địa chỉ IP này đang cố phá hoại trang "UTC+07:00 thì phải! https://vi.m.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/2001:EE0:43A2:BA00:2C65:5DF0:5B2C:F358 KhanhCN Defender1st Minh (thảo luận) 06:59, ngày 1 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thư mờiSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Teen vọng cổ" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Thân mời bạn tham gia cho ý kiến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:15, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cha chảSửa đổi

Gặp được trai đẹp rồi lúc rày khác ra hẳn há, tâm trạng phơi phới, yêu đời ra hẳn. - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 12:20, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

tào lao. thiệt cụt hứng. đang vô ghẹo Nhạc cô nương, gặp ngay Vô duyên ca ca. thôi chào - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 13:00, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Phim truyền hìnhSửa đổi

Sao bạn gắn biển không nổi bật vậy bạn. Có giải thưởng cá nhân nhưng có được giải nhờ vai diễn trong phim cũng được tính là nổi bật mà bạn Thịnh9545 (thảo luận) 12:21, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Thịnh9545 Không Nhac Ny Talk to me ♥ 16:13, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

"Nếu chỉ cần làm trà xanh, bạch liên hoa thì mọi sai phạm sẽ được bỏ qua" -> Tôi chưa bao giờ nói sai phạm phải được bỏ qua. Người xưa có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Tái phạm thì mới có chế tài. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:23, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Vấn đề về bản quyềnSửa đổi

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_nh%E1%BA%A1c @NhacNy2412 bạn hãy xem bài này! Tôi còn chả biết trang đó có nội dung có bản quyền hay ko nên đã gắn nhãn Chất lượng kém! DefenderTienMinh (thảo luận) 08:11, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@KhanhCN Defender1st Minh Tôi NHẮC NHỞ lần cuối. Bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng các bản mẫu bảo trì khi không hiểu rõ. Nếu tái phạm, tôi sẽ báo cáo cho BQV – Nhac Ny Talk to me ♥ 08:29, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bài viết cực kỳ kinh khủng và không phù hợp với Wikipedia!Sửa đổi

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_s%E1%BB%AD_Ng%C3%A0i_Th%E1%BB%A7y_T%E1%BB%95_h%E1%BB%8D_Nguy%E1%BB%85n_V%C3%B5_C%E1%BA%A1nh# Xin lỗi đã làm phiền bạn lần 2 nhưng bài viết này cực kỳ cẩu thả, sơ sài và có thể gây tranh cãi (viết không đúng)! Bạn có thể xoá bài này được không vậy? DefenderTienMinh (thảo luận) 03:40, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thành viên:KhanhCN Defender1st MinhSửa đổi

Tôi bảo đảm đây là rối. Câu hỏi là rối của ai? Tôi không dám chắc 100%, nhưng tôi nghi đây là rối của Victor. Thứ nhất: hành vi spam biển linh tinh giống nhau (xem Thảo luận Thành viên:Victor311/Lưu 1). Thứ hai: thành viên KhanhCN liên tục quấy rối bạn vì lý do gì? Mọi chuyện sẽ hợp lý nếu Victor và KhanhCN là một. Thứ ba: áp dụng chiêu cũ. Cứ mỗi lần bị dọa cấm là gắn biển "đã nghỉ việc". Tôi nghĩ còn các tk nằm vùng nữa, nên check để bắt trọn rổ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:18, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyentrongphu Chưa có đặc điểm rõ ràng lắm nên cứ để từ từ. Tôi đã biết tài khoản này là rối từ khá lâu, cái kiểu cảnh báo với câu chữ tiếng Việt cứng nhắc khá quen nhưng tạm thời chưa xác định rõ. Rối này không có kinh nghiệm, hoặc là lòi đuôi hoặc sẽ bị cấm trước khi lòi đuôi nên tôi không vội lắm Nhac Ny Talk to me ♥ 18:28, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi nghĩ KhanhCN đã hoặc sớm sẽ đầu thai thành acc khác thôi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:29, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Rối non tay kiểu này không đáng sợ lắm. Tôi hiện tại chỉ "ghim" vài tài khoản, nếu có mối liên hệ nào thì từ từ sẽ moi ra được Nhac Ny Talk to me ♥ 18:33, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyentrongphu Tôi gắn biển nghỉ việc chỉ để rời Wikipedia một lúc do căng thẳng cực độ khi bị ĐPV báo cáo thôi! DefenderTienMinh (thảo luận) 05:39, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mà đây là tk gốc của tôi! Ko tin thì check thử cả IP lẫn email của tôi đi DefenderTienMinh (thảo luận) 05:40, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Đang đăng nhập để sửa trang thì tự nhiên thấy ĐPV và BQV đề cập gây đau cả tim cứ tưởng bị cấm rồi cơ! (Đỡ phải mất công nói nếu tại sao bạn lại hỏi tôi lại phát hiện ra thảo luận này) DefenderTienMinh (thảo luận) 05:43, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@KhanhCN Defender1st Minh Bớt spam trang thảo luận của tôi Nhac Ny Talk to me ♥ 05:47, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nhận xét BVTSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài “Chaconne cung Sol thứ” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Rất mong nhận được những góp ý quý báu để hoàn thiện bài từ ĐPV. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 10:09, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

HỏiSửa đổi

@NhacNy2412: Xin mẫu khai báo tài khoản để làm lại từ đầu? Có tài khoản cũ xì dùng cách đây mấy năm mà quên mất pass. 2402:9D80:24B:7002:AD56:521A:BBF5:8A40 (thảo luận) 11:05, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Có bản mẫu {{tài khoản thành viên thay thế}} Nhac Ny Talk to me ♥ 11:34, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Sửa chữa bài viếtSửa đổi

Bạn có thể nói cho mình những chỗ hạn chế của bài 2021 RS2 được không? – Kietvnm (thảo luận 🞄 đóng góp 🞄 viết nháp) 14:54, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cho mình hỏiSửa đổi

Bạn có phải là một trong những điều phối viên khó tính và nghiêm khắc nhất trên Wikipedia không vậy? – Tôi là ai? (thảo luận) 04:20, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyễn Cảnh Vũ Không Nhac Ny Talk to me ♥ 16:57, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thư mờiSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Kiếp hoa" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Thân mời bạn tham gia cho ý kiến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 18:15, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

SaigonSửa đổi

Tiếc là chưa gặp được bạn tại Đà Nẵng. Tối hôm nay tôi sẽ vào Saigon và đến sáng chủ nhật thì sẽ bay về lại Mỹ. Nếu có dịp thì mong gặp mặt bạn vào ngày mai. NHD (thảo luận) 23:39, ngày 26 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@DHN Ý anh là thứ 7 này đúng không? Nếu được thì hẹn anh tầm chiều tối Nhac Ny Talk to me ♥ 00:41, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôi sẽ ở Saigon nguyên ngày T7 (gần sân bay vì chuyến bay sáng sớm hôm sau). Nếu bạn có thể mời thêm các thành viên khác ở Saigon thì tôi có thể tham gia. NHD (thảo luận) 06:17, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@DHN Tiếc là tôi không quen thành viên nào cả 😂 Anh set up một buổi gặp thử xem có thành viên nào muốn tham gia không. Có lẽ sẽ có kha khá thành viên muốn gặp anh Nhac Ny Talk to me ♥ 08:25, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Có ít nhất vài thành viên khác muốn gặp luôn. Tôi thì không rành địa điểm ở Sài Gòn nên không biết chọn nơi nào. @LacessoriLMQ2401: các bạn có thể chọn một địa điểm nào đó tiện lợi cho mọi người thì tôi sẽ cố gắng ưu tiên tham gia. NHD (thảo luận) 16:00, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@DHNLMQ2401: Có lẽ địa điểm trên đường Trường Sơn hay khu Lăng Cha Cả cũng sẽ tiện cho nhiều thành viên. Chắc trước mắt ta làm buổi họp mặt ăn sáng, hy vọng sẽ có thêm vài tăng trong ngày để mọi người ở SG gặp anh DHN.  Võ-tòng  16:14, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@DHN @Lacessori Tiếc là tôi chỉ tham gia được buổi chiều tối, nếu giờ đó mọi người còn kèo 😂 Nhac Ny Talk to me ♥ 17:03, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôi có gửi tin nhắn cho bạn qua email. NHD (thảo luận) 11:49, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Câu hỏi từ Trinhxuanthuy38 (01:53, ngày 27 tháng 5 năm 2022)Sửa đổi

Tôi vừa đăng bài giới thiệu về tổ chức Hội tình nguyện lên thì bị một tài khoản báo cáo chất lượng kém và cảnh báo xoá bài sau 7 ngày. Tôi có cách nào khắc phục điều này không? --Trinhxuanthuy38 (thảo luận) 01:53, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Trinhxuanthuy38: Cách khắc phục duy nhất là phát triển bài đó để làm sao bài chất lượng tốt là được! (Bài liên quan:[5]) DefenderTienMinh (thảo luận) 02:05, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Trinhxuanthuy38 Mà người gắn nhãn clk mà bạn đang nói trên chính là Biheo2812 với lý do: Bài có nhiều thông không xác thực, không nguồn, viết như quảng cáo. DefenderTienMinh (thảo luận) 02:06, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi lại tự tin tất cả thông tin đưa lên wiki là thông tin chính xác và đều có minh chứng bằng giấy tờ nếu cần ạ.
Tôi sẽ cố gắng hiệu chỉnh lại cho chất lượng tốt hơn ạ. – Trinhxuanthuy38 (thảo luận) 02:49, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Trinhxuanthuy38: Hình như trang chính thức của bài (www.mau.vn) đã bị hỏng hoặc chết rồi hay sao ý? Theo trang who.is thì nó báo rằng máy chủ không hoạt động! (https://who.is/whois/mau.vn) và tin tốt là Wayback Machine đã lưu trữ website đó! DefenderTienMinh (thảo luận) 03:52, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Cảm ơn bạn đã chỉnh sửa. Mình đang phối hợp để phục hồi lại web ạ! – Trinhxuanthuy38 (thảo luận) 04:28, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nhờ xử lýSửa đổi

Chào bạn. Nhờ bạn xem xét và xử lý hàng loạt các trang bài viết gần như không nguồn về các nhân vật hoàng gia Trung Quốc của thành viên này, đặc biệt là bài này. Cảm ơn bạn. – Tiếng vĩ cầm🎻 10:44, ngày 2 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Viết thư quốc tế UPUSửa đổi

Mình gắn biển clk cho bài viết này gần 20 ngày rồi mà không có ai xóa nhỉ. Nhờ bạn xóa giúp. – I am ITalk! 10:17, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Đơn giản là tôi Tôi từ chối các yêu cầu cá nhân. Bản mẫu quá hạn tự khắc có ĐPV hoặc BQV đi dọn dẹp, quá hạn bao lâu cũng không quan trọng lắm Nhac Ny Talk to me ♥ 11:10, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nhờ giúp đỡSửa đổi

Chào bạn, hiện tại mình có vấn đề nhỏ cần bạn trợ giúp tại trang Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang, cụ thể là yêu cầu di chuyển đối với Izumo (lớp tàu khu trục trực thăng). Mình đã đề xuất yêu cầu sửa đổi bài viết này hơn 1 tháng mà vẫn chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng đến các bài viết mình dự định tạo mới có liên quan. Nếu bạn đồng ý xem xét và đánh giá đề xuất của mình thì mình xin cảm ơn nhiều. Bonsaihoathuan2016 (thảo luận) 08:00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Bonsaihoathuan2016 Tôi từ chối các yêu cầu cá nhân. Nếu bạn đã tạo yêu cầu thì vui lòng chờ các thành viên có công cụ thực hiện. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:09, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

09:04, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)Sửa đổi

Chào bạn, cho hỏi tại sao trang đổi hướng Ningning (một thành viên của nhóm nhạc aespa) lại được đổi hướng sang nhóm nhạc aespa?. 2 trang này khác nhau mà nếu đổi hướng từ Ningning sang aespa có thể gây nhầm lẫn vì vậy tôi đã gắn biển xóa nhanh và vốn dĩ bài Ningning cũng chưa đủ đnb để có bài. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 09:04, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@JohnyCuTis Thành viên nhóm không đủ nổi bật sẽ đổi hướng qua bài chung của nhóm. Đề nghị bạn tìm hiểu kỹ cách hoạt động của các trang đổi hướng trước khi thực hiện các hành vi tương tự. Tôi không ngại cho bạn vài cảnh báo nhắc nhở trên trang thảo luận đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 11:08, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Quý đpv cứ nhiệt tình chỉ bảo, góp ý nhắc nhở tôi sẽ rút kinh nhiệm để bản thân am hiểu hơn. Nhưng góp ý trên cơ sở không công kích hoặc tấn công cá nhân nhé. ﹏ JohnyCuTí Thảo luận﹏ 11:35, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đề xuất thay đổi quy định BQXBSửa đổi

Mời bạn tham gia đề xuất thay đổi quy định BQXB có ảnh hưởng lâu dài tới dự án. Thanks! MediaWiki message delivery (thảo luận) 04:56, ngày 26 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Các bạn có tâm sửa bài thì vui lòng xem xét kỹ lưỡng. Xin cảm ơnSửa đổi

Trân trọng nhắn bạn NhacNy2412: Bài viết cũ đã được bổ sung và mở rộng rất nhiều thông tin hữu ích. Đề nghị bạn có lòng sửa bài thì cũng nên chọn lọc kỹ càng, cái gì bạn không đồng tình hoặc bạn cho là thiếu sót thì hãy sửa đổi, bổ sung - chứ không nên xoá bỏ toàn bộ như thế. (Bạn khôi phục về phiên bản cũ quá sơ sài). Nếu bạn không đồng tình chi tiết nào có thể thảo luận thêm, nhưng cũng nên tôn trọng những đóng góp của người khác - dù trong đóng góp đó có thể chưa hoàn hảo, có thể có chỗ đúng chỗ sai thì hãy chọn lọc, giữ đúng bỏ sai chứ đừng xoá bỏ công sức đóng góp của người khác như thế. Xin cảm ơn. Nguyễn Công Định 13:37, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)

@Congdinh2610: Chào anh, em khá bất ngờ khi thấy thành viên hoạt động gần 15 năm như anh mà chữ kí lại buồn cười như vậy (Không liên kết đến trang thành viên và trang thảo luận). Ngoài ra, bài viết đó không có nguồn nào đề chứng minh thông tin đó là đúng sự thật cả, nên việc lùi như vậy là hợp lí. Cảm ơn. I am ITalk! 13:42, ngày 27 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thư mờiSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài "Hoàng Việt (nhạc sĩ)" tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

  Với việc xin vía từ bài Đặng Nhật Minh, hy vọng nhận được những ý kiến góp ý từ ĐPV để bài được hoàn thiện. – Tiếng vĩ cầm🎻 11:51, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Danh sách phim điện ảnh Việt NamSửa đổi

Hiện có IP đang tách bài này thành nhiều bài khác nhau mà không qua đồng thuận. Liệu như vậy có được hay không? – I am ITalk! 03:00, ngày 1 tháng 7 năm 2022 (UTC)[trả lời]