Chào mừng đến trang thảo luận của NhacNy2412!

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Người chiến sĩ trẻ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 1 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 15 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 11:34, ngày 8 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trực Lệ Tuần phủ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 2 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 17 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 02:22, ngày 11 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đặng Đình Lân mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 3 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 10 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 02:15, ngày 20 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đặng Tiến Vinh mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 4 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:08, ngày 5 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BVCL

Nhac Ny Talk to me ♥ 06:25, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hai người mẹ (phim Việt Nam) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 5 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 07:03, ngày 14 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ma Cường mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 6 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 26 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tể tướng Lưu Gù mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...…khác với hình tượng nhân vật trong Tể tướng Lưu Gù, Lưu Dung trong lịch sử không chỉ có vóc dáng hoàn toàn bình thường mà còn chưa từng đảm nhiệm chức vụ tể tướng?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 40 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:16, ngày 17 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 8 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 43 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:24, ngày 21 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lê Đình Ấn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 9 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 09:53, ngày 26 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chiếu hết (cờ vua) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 10 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 30 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chiếu hết hai nước (cờ vua) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 11 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Việt Nam quê hương tôi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 12 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 06:45, ngày 28 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lý Thái Bảo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 13 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 34 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:47, ngày 30 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Tiến Lợi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 14 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 53 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:41, ngày 2 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bát quái Dương Châu mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...có đến 15 người được mệnh danh là Bát quái Dương Châu ("Tám người lập dị ở Dương Châu")?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 15 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 13 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 10:21, ngày 3 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Hồng Nghi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 16 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 77 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 03:09, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Hồng Nghi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:03, ngày 10 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Diệp Đức Huy mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...nhà văn người Trung Quốc Diệp Đức Huy đã bị Đảng Cộng sản xử tử sau khi viết một câu đối ám chỉ các đảng viên là "tạp chủng" và "súc sinh"?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 17 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 18 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ biên tập lại bài viết nhé – Cỏ úa 蓝方 12:56, ngày 16 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Diệp Đức Huy mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...nhà văn người Trung Quốc Diệp Đức Huy đã bị Đảng Cộng sản xử tử sau khi viết một câu đối ám chỉ các đảng viên là "tạp chủng" và "súc sinh"?

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:04, ngày 17 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đạt Hải mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 18 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 13 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bảng chữ cái tiếng Mãn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 19 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 04:51, ngày 19 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đạt Hải mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 18 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 13 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bảng chữ cái tiếng Mãn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 19 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:18, ngày 19 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết A Đạt Lễ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 20 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 16 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:04, ngày 21 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bao giờ cho đến tháng Mười

Chào bạn, mình có đọc được một bài nhận xét về bộ phim này trong cuốn Điện ảnh và bản sắc văn hóa dân tộc, xin gửi bạn mấy ảnh chụp bài viết tại đây [1] [2] [3] [4] [5]. Hãy coi như đây là lời cảm ơn của mình vì bạn đã hỗ trợ mình giải đáp các thắc mắc bên trên. Tuy mình chụp hơi vụng xíu, nhưng hi vọng nó sẽ có những thông tin giúp ích cho bài viết, mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:41, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyenmy2302 Cảm ơn bạn nhiều. Nhân tiện hỏi chút là cuốn này bạn mua mới hay mượn ở thư viện? Nhac Ny Talk to me ♥ 06:42, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cuốn này mình mượn ở thư viện quốc gia, chứ mua thì không biết tìm chỗ ở đâu luôn. Ngoài bài viết này ra còn một bài viết của chính Đặng Nhật Minh luận về bản sắc văn hóa điện ảnh. Tuy theo mình không có thông tin gì hữu ích lắm nhưng nếu bạn cần thì mình gửi nốt lên luôn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:45, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenmy2302 Khi tôi viết bài ĐNM thì có biết tới bài luận này nhưng chỉ đọc được bản không hoàn chỉnh. Nếu bạn có thời gian thì cho tôi xin nốt ảnh của bài đấy Nhac Ny Talk to me ♥ 06:52, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Gửi bạn nhé [6] [7] [8] [9] – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:57, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenmy2302 Cảm ơn bạn nhiều! Nhac Ny Talk to me ♥ 06:58, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Mình chụp kiểu gì cứ bị nghiêng ảnh hơi khó nhìn, bạn thông cảm – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:58, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenmy2302 Không sao, mấy cái này chỉnh chút là ok rồi Nhac Ny Talk to me ♥ 06:59, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết A Lạp Thiện kỳ Trát Tát Khắc Thân vương mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 21 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 28 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hoa Phong mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 22 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 25 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đa La Đặc Sắc Lăng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 23 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:59, ngày 24 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lưu ý nhỏ: Bạn có thể sửa số bài viết ở đây. Danh tl 19:46, ngày 26 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về bài Rosa Luxemburg

Bạn có vấn đề gì với cái biển mở rộng ngôn ngữ à? Nếu có thì khi gỡ biển làm ơn viết lý do. Billcipher123 (thảo luận) 04:58, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

BCB

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 24 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 51 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Nhac Ny Talk to me ♥ 05:28, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 24 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 51 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 14:30, ngày 2 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hợp tác: BCB và Danh sách chọn lọc

Chào người đẹp. rành chữ Tàu không? hợp tác Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhé - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 18:15, ngày 4 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@TUIBAJAVE Không thành vấn đề, bạn cần phần nào thì cứ list ra để đó Nhac Ny Talk to me ♥ 05:02, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nó là danh sách, chỉ dịch tên, phim và vai diễn. ba cái thôi - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 06:03, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@TUIBAJAVE Tầm chiều tối nay tôi sẽ làm Nhac Ny Talk to me ♥ 06:29, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thái hậu thong thả - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 06:34, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sùng Khởi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 25 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 25 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:46, ngày 5 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Phá hoại nghiêm trọng trong trang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Vừa nãy, mình có kiểm tra lại lịch sử sửa đổi của trang và mình có để ý rằng có một dải IP 2001 rất dài đang cố gắng phá hoại bằng 2 cách: thêm thí sinh ở các cuộc thi tuần chưa phát sóng, và dự đoán lung tung về số điểm ở các cuộc thi về sau (chẳng hạn là lúc Lê Xuân Mạnh đạt 4000 điểm và điểm kiểu này chỉ nhận được ở một gameshow khác thay vì Olympia) và thậm chí cuộc thi chung kết mặc dù chưa được phát sóng trực tiếp mà người dùng đó biết rằng cả Việt Thành lẫn Minh Triết đều có 310 điểm trong cuộc thi đó, đây là một sự phá hoại nghiêm trọng và mong bạn cân nhắc kĩ về việc khóa trang ở mức độ chỉ cho phép thành viên được xác nhận. --Quochieu0211 (thảo luận) 02:26, ngày 7 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Quochieu0211 Tôi không xử lý yêu cầu cá nhân. Mời bạn đưa ra TNCBQV hoặc trang yêu cầu khóa Nhac Ny Talk to me ♥ 03:39, ngày 7 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bát kỳ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...
   
  mặc dù nhà Thanh sụp đổ vào năm 1912 nhưng đến năm 1938 tổ chức Bát kỳ cuối cùng mới bị xóa bỏ?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 26 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 86 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Mục Khố Thập mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 27 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 13 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Vũ Phạm Từ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 28 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 37 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 15:12, ngày 7 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một ngôi sao dành cho bạn!

  Ngôi sao Cống hiến không ngừng
Thật tuyệt vời khi bạn đã đạt được 100 BCB. cảm ơn vì những đóng góp của bạn cho cộng đồng và dự án suốt thời gian qua. Chúc bạn một ngày tốt lành - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 02:23, ngày 8 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sùng Khởi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 29 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 25 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:04, ngày 11 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Đức Thìn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 30 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 36 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 10:41, ngày 19 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin lỗi vì đã làm phiền

NhacNy2412 Bạn hiền yêu dấu. Do gần đây va chạm với nhiều người, tâm hồn tôi tan nát như những mảnh vỡ bụi cát. Do đó tôi quyết định dịch bài về một khu vực hố va chạm để khuây khỏa nỗi buồn. Mời bạn dù vào wikipedia sửa bài đọc bài, hay làm bất cứ chuyện gì xin hãy dành chút thời gian quý báu, ghé ngang qua cho chút ý kiến đóng góp (Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Caloris Planitia). Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh cho trang ứng cử của mình. Trân trọng - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 16:35, ngày 20 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Ngô Minh Hiếu mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...
   
  được mệnh danh là "một trong những tên trộm khét tiếng nhất từng bị giam tại nhà tù liên bang", Ngô Minh Hiếu đã trở thành chuyên gia an ninh mạng được Apple Inc. vinh danh?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 31 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 90 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 09:39, ngày 21 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Huy Dũng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 32 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 28 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:32, ngày 28 tháng 6 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 33 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 34 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 10:05, ngày 24 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một ngôi sao dành cho bạn!

  Ngôi sao Thư ký
Mong chị tha thứ cho em vì e đã có hành vi không cẩn trọng trong giao tiếp với chị tại TNCBQV, và e đã gạch tin nhắn. Xin được tặng ngôi sao này vì chị đã có đóng góp nhiều và là lời thứ lỗi của e giờ có ước điều quá khứ đó chuyển từ sự trả lời sang sự im lặng cũng không được :|  🦊DefenderTienMinhFOX⛧  (Fox version) 09:09, ngày 31 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bị rối bám đuôi và ám như ma ám thì phải làm sao?

Bạn là một trong những đối tượng mà TTS rất yêu thích để viếng thăm, chào hỏi (quấy rối). Tặng bạn đọc chơi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:24, ngày 1 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn yêu cầu kiểm định 2 tk Hoangminhloc và Dưa hấu không hạt (tội dùng 2 tk để bút chiến). Tôi nghi 2 tk này có mối liên kết mờ ám. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:15, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thời đại 4.0 rồi nên check không ra cũng có thể là do rối tách IP thành công -> điều này bây giờ ai cũng hiểu. Múa từ 3 con rối trở lên mới dễ bị bắt, chứ múa rối bằng 2 tk với công nghệ bây giờ nói thật là quá ez. Học sinh cấp 2 thôi là đã làm được rồi (thậm chí học sinh cấp 1). Tôi, Thiên Đế và các tv chuyên bắt rối lâu năm lâu lâu vẫn check hụt. Đó là chuyện bình thường. Chung quy, hy vọng là bạn sẽ không bị nản chí. Bây giờ, tôi có vũ khí mạnh hơn. Đó là "nhận dạng vịt" (dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng áp dụng được). Chào bạn! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:17, ngày 6 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyentrongphu 2 tài khoản này đóng góp rất bất ổn. Nhưng tạm thời tôi đang bận nên sẽ không soi xét nhiều. Đợi thời gian nữa sẽ đi "nhận dạng" cả 2 Nhac Ny Talk to me ♥ 08:30, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi luôn quan niệm là trên đời "hiếm" khi nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên (cũng có mà hiếm). Đa số trường hợp là có ai đó (chủ rối) chủ mưu ở phía sau dàn dựng tất cả. 2 tv không quen không biết lại đi bút chiến hỗ trợ nhau thì rất là đáng để nghi ngờ. Rấc tiếc là check không ra (cũng dễ hiểu ở thời đại 4.0). "Nhận dạng vịt" là vũ khí mạnh nhưng cũng là con dao hai lưỡi (nếu lạm dụng thì sẽ có BTN). Tôi không sợ BTN vì tôi tin rằng cộng đồng vẫn đang ủng hộ những gì tôi làm. Tv phải dùng rối trong khi "đang bị cấm" thì mới dùng nhận dạng vịt được và dĩ nhiên phải có bằng chứng mạnh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:34, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Dù gì thì Dưa hấu không hạt đã được cảnh báo lần cuối, nếu còn sửa đổi gây hại thì sẽ có chế tài. Tôi nghĩ chủ rối sẽ không dám manh động. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:13, ngày 7 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tình cờ

Lượn lờ, thấy. [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]. xóa đi bạn - This user is basically just a viwiki editor (Thảo luận) 11:09, ngày 6 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Nguyễn Hữu Kim Sơn mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 34 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 35 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 07:38, ngày 9 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhờ bạn chút nha

Cảm phiền bạn chèn thêm interwiki cho trang "Hiệu thuốc" giúp mình được không? Mình ko đc cấp quyền hạn đó bạn ah. KOL Giới Trẻ (thảo luận) 10:41, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@KOL Giới Trẻ Bạn dịch từ bài nào bên enwiki vậy? Pminh141thảo luận 11:10, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
@KOL Giới Trẻ   Đã thực hiện đã thêm liên kết interwiki, bạn vui lòng mở rộng bài viết, dịch những đoạn có tiếng anh và bỏ những bức ảnh không tự do ra khỏi bài viết. Pminh141thảo luận 11:15, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Dạ mình cảm ơn rất nhiềuu KOL Giới Trẻ (thảo luận) 11:54, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Wikipedia:Bài viết của năm

Cuộc thi này mới ra lò. Hy vọng trong năm nay hoặc năm sau, bạn sẽ cho ra lò một bài viết "bom tấn" để cạnh tranh cho danh hiệu có chất lượng hàng đầu của Wikipedia tiếng Việt! SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:13, ngày 12 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Nguyentrongphu Năm nay thì chắc có Đặng Nhật Minh hợp tiêu chuẩn. Còn từ đây thì chắc là khó. Tôi sắp học cao học, cũng đã bắt đầu con đường bán mình cho tư bản, nên khả năng sẽ không có nhiều thời gian để chăm chút 1 bài chất lượng như Nghiêm Phục hay Tư Mã Thiên nữa. Chưa kể có kẻ luôn lăm le phá đám, các BQV luôn dung túng nhắm mắt bỏ qua (dù lúc trước tận diệt một thành viên đóng góp lớn như Tàn Kiếm đến tận cùng), nên tôi cũng không muốn dành quá nhiều hơi sức. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:42, ngày 13 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bài Đặng Nhật Minh đã có mặt ở đây. Cuộc bình chọn sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Chúc bạn học cao học thành công! Ai lớn rồi cũng phải lo cơm áo gạo tiền (đó là chuyện bình thường), đừng bán linh hồn mình cho tư bản là được. Alphama là người đã tận diệt Tàn, chứ tôi luôn mở rộng tay đối với Tàn. Thật ra Tàn lâu lâu vẫn còn đóng góp bằng acc bí mật. Cộng đồng thường luôn ủng hộ bên có lý. Phiếu không có lý sẽ bị vô hiệu nên tôi không sợ tình trạng có người đến phá. Căn bản thì bạn nên đặt việc học của bạn lên hàng đầu. Tốt nghiệp cao học xong đi rồi hẳn quay lại đây. Cứ coi như đó một kỷ nghỉ Wikibreak dài hạn. 2 năm sau bạn quay lại chắc toàn gặp tv mới (đa số). Tôi cũng đã từng tự thưởng cho mình một kỳ Wikibreak dài thời còn bận học. Giờ tôi đã học xong xuôi hết rồi và vẫn kiếm tiền hàng ngày, nhưng tôi may mắn là không bị thiếu thốn vật chất nên tôi phải dành thời gian để trả ơn lại cho xã hội bằng cách đóng góp cho Wikipedia. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:56, ngày 13 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 35 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 29 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 09:07, ngày 18 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Câu hỏi từ Guyscam (08:16, ngày 21 tháng 8 năm 2023)

Tối thấy qua bạn có lượng bài viết rất tốt trong lĩnh vực Văn hóa - Lịch sử. Điều này làm tôi thấy thật tuyệt vời và muốn học hỏi. --Guyscam (thảo luận) 08:16, ngày 21 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chống Lừa Đảo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...
 • ...là dự án phi lợi nhuận nhằm ngăn chặn các trang web lừa đảo và độc hại, Chống Lừa Đảo đã nhận được hơn 1400 lượt báo cáo chỉ 1 ngày sau khi ra mắt?

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 36 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 55 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 05:00, ngày 28 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào bạn

Bạn ơi, bạn giúp mình xóa mấy trang do user phá hoại với, bạn có thể xem trong này cho tiện. Cảm ơn bạn. Pminh141thảo luận 04:31, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Pminh141 Gắn biển thì tự khắc sẽ có ĐPV, BQV đi giải quyết. Tôi không giải quyết yêu cầu cá nhân Nhac Ny Talk to me ♥ 04:37, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông báo Bạn có biết

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết A Bảo mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: Bạn có biết...

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 37 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 10 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

NDKDDBot Bug? 06:25, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời tham gia Biểu quyết chọn ĐPV Phjtieudoc

Mến chào bạn, tin nhắn này có mục đích là mời bạn tham gia biểu quyết Biểu quyết chọn điều phối viên Phjtieudoc, tuân theo Điều lệ Khu vực Biểu quyết. Tiêu chuẩn thành viên bỏ phiếu được quy định tại đây.

Biểu quyết nêu trên được đã được khai mở từ ngày 11 tháng 9 năm 2023 và sẽ kéo dài trọn 30 ngày.

Trân trọng kính mời bạn,

Thư mời này được gửi tự động theo danh sách Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư, nếu đã làm phiền bạn, xin rộng lòng lượng thứ. Thư mời này được soạn thảo và gửi đi bởi ThiênĐế98, thông qua sự trợ giúp của MediaWiki message delivery (thảo luận) vào lúc 19:24, ngày 11 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]