Trợ giúp:Tái tạo mật khẩu

Trang Đặc biệt:Tái tạo mật khẩu hữu ích trong hai trường hợp:

Quên mật khẩu

sửa

Nếu bạn quên mật khẩu và trước đó bạn đã nhập địa chỉ email khi đăng ký tài khoản hoặc đã ghi trong Tùy chọn của mình, đồng thời bạn vẫn nắm quyền truy cập vào tài khoản email đó, thì trang đặc biệt này có thể giúp bạn khôi phục quyền truy cập tài khoản của mình.

Đi tới Đặc biệt:Tái tạo mật khẩu. Bạn có thể nhập tên người dùng hoặc email của bạn. Nếu bạn chắc chắn về email nhưng không chắc về tên người dùng của bạn thì chỉ nhập email. Hệ thống sẽ gửi một mật khẩu tạm thời đến địa chỉ email đã lưu để cho phép bạn lấy lại tài khoản của mình. Bạn có thể thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.

Quên tên tài khoản

sửa

Tương tự: Nếu bạn quên tên người dùng của mình và trước đó bạn đã nhập địa chỉ email khi đăng ký tài khoản hoặc trong đã ghi trong Tùy chọn của mình, đồng thời bạn vẫn nắm quyền truy cập vào tài khoản email đó, thì trang đặc biệt này có thể giúp bạn khôi phục quyền truy cập tài khoản của mình.

Đi tới Đặc biệt:Tái tạo mật khẩu và nhập địa chỉ email của bạn, hệ thống sẽ gửi một email có chứa nhiều nội dung, trong đó có lời nhắc về tên người dùng của bạn.