Mở trình đơn chính

Các năm Giáp ThìnSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Giáp Thìn (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Giáp ThìnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi