Chính Tổ chức Người tham gia Nhiệm vụ mở Đánh giá Đồng nghiệp thẩm định Nguồn lưu trữ Trưng bày 

Chào mừng bạn đến với Dự án Địa chất, khu vực cộng tác của nhóm những thành viên muốn mở rộng độ bao phủ của Wikipedia về địa chất. Để biết thêm thông tin về các Dự án nói chung, xem Wikipedia:Dự án.

Mục đích sửa

Phạm vi sửa

Thay đổi gần đây sửa

Bạn có thể duyệt qua các Thay đổi gần đây liên quan đến dự án.

Hướng dẫn sửa

  • Thêm vào trang thảo luận của tất cả các bài viết thuộc dự án bản mẫu {{Dự án địa chất}}.

Tên tiếng Việt của các khoáng vật và đá sửa

Tên tiếng Việt có thể tham khảo theo “Quy chuẩn Việt Nam, QCVN 49:2012/BTNMT về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” (Thông cáo báo chí). Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam. 2012. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2013. ban hành kèm theo Thông tư 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012

Các bài viết cần cải thiện sửa

Xem trang nhiệm vụ mở

Công cụ sửa

Main tool page: toolserver.org
  • Reflinks - Edits bare references - adds title/dates etc. to bare references
  • Checklinks - Edit and repair external links
  • Dab solver - Quickly resolve ambiguous links.
  • Peer reviewer - Provides hints and suggestion to improving articles.

Theo dõi thay đổi sửa

Dự án Địa chất
Thông tin Dự án Địa chất
Cổng thông tin: Chủ đề:Địa chất học Chủ đề Địa chất học
Viết tắt:
Biểu ngữ:
Trang bản mẫu:
Hộp thành viên:
Sơ khai dự án: {{Sơ khai địa chất học}}
{{Sơ khai nhà địa chất học}}
Thể loại: Thể loại:Dự án Địa chất
Bài viết thiết yếu: Địa chất
Trái Đất
Nhiệm vụ: Nhiệm vụ Dự án Địa chất
sửa
Đến Dự án Địa chất trên Wikidata

Bản mẫu:WikiProject Footer