Hệ thống phân loại thực vật có hoa APG IV là phiên bản thứ tư của hệ thống phân loại thực vật hiện đại, chủ yếu dựa trên phân tử, dành cho thực vật có hoa (thực vật hạt kín) được phát triển bởi Angiosperm Phylogeny Group (APG). Hệ thống phân loại này xuất bản vào năm 2016, bảy năm sau khi hệ thống APG III tiền nhiệm được xuất bản vào năm 2009 và 18 năm sau khi hệ thống APG đầu tiên được xuất bản vào năm 1998. [1] Phiên bản APG IV này được tham chiếu chéo với phiên bản năm 2009. [1]

So với hệ thống APG III, hệ thống APG IV công nhận 5 bộ mới (Boraginales, Dilleniales, Icacinales, MetteniusalesVahliales), cùng với một số họ mới, tạo nên tổng số 64 bộ thực vật hạt kín và 416 họ.[1]

Phiên bản chi tiết (với toàn bộ các họ) sửa

Chú giải:

* = vị trí của họ mới;

= bộ mới công nhận trong hệ thống APG;

Basal angiosperms sửa

Magnoliids sửa

Independent lineage: unplaced to more inclusive clade sửa

Monocots sửa

Probable sister of eudicots sửa

Eudicots sửa

Core eudicots sửa

Superrosids sửa

Rosids sửa

COM clade; placement uncertain sửa

Rosids continued sửa

Superasterids sửa

Asterids sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c APG IV (2016)