Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Grand Theft Auto V

Vụ này chắc có thể thành bài học kinh nghiệm cho những ai muốn bỏ phiếu chống một cách hợp lý.   𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊   04:46, ngày 18 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
  1. ^ [32]