Cung vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cộng Vương)

Cung vương (chữ Hán 恭王, 龔王, 共王) là thụy hiệu của một số vị quân chủchư hầu hoặc phiên vương hay thân vươngquận vương trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Việt Nam

sửa

Trung Quốc

sửa

Tiên Tần

sửa

Tây Hán

sửa

Đông Hán

sửa

Tào Ngụy

sửa
  • Phong Cung vương (trước kia từng làm Trung Đô Cung Công và Trường Tử Cung Công)
  • Trung Sơn Cung vương (hoặc Tán Cung vương và Bộc Dương Cung vương, thời Đông Hán lần lượt gọi là: Bình Hương Cung hầu, Đông Hương Cung hầu và Tán Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu tiến phong làm Tán Cung công)
  • Trần Lưu Cung vương (thời Đông Hán từng làm Mi Cung hầu, thời Tào Ngụy ban đầu được tiến phong làm Tương Ấp Cung công)

Lưỡng Tấn

sửa

Thập lục quốc

sửa

Bắc Ngụy

sửa

Lưu Tống

sửa

Nam Tề

sửa

Nhà Lương

sửa

Bắc Tề

sửa

Nhà Vũ Chu

sửa
  • Triệu Túc Cung Vương (hoặc Bắc Bình Túc Cung Vương) Võ Cư Thường (truy tôn, có thụy hiệu khác là Chương Kính Đế)

Nhà Tùy

sửa

Nhà Đường

sửa

Lưỡng Tống

sửa

Thanh

sửa

Triều Tiên

sửa

Tân La

sửa

Cao Ly

sửa

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa