Vectơ riêng (eigenvector) của một phép biến đổi tuyến tính là một vectơ (khác 0) không thay đổi phương hướng bởi phép biến đổi đó.

Vectơ riêng (eigenvector) của một phép biến đổi tuyến tính là một vectơ (khác 0) không thay đổi phương bởi phép biến đổi đó.

Cách tìm giá trị riêng, vectơ riêngSửa đổi

Giả sử T được biểu diễn bởi ma trận A, thì v gọi là vectơ riêng của ma trận A. Để đi tìm vectơ riêng của ma trận A, trước hết ta phải đi tìm giá trị riêng (eigenvalue) của ma trận A bằng phương trình sau:

det(A - λI) = 0

Sau khi tìm được các giá trị riêng, ta sẽ tính được các vectơ riêng.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi