Hình ảnh một buổi đàm phán căng thẳng.

Các kỹ năng đàm phán thường rất thích hợp cho biên tập viên trong các tình huống nhạy cảm. Điều này chỉ có thể khi các biên tập viên có liên quan có một mối quan tâm chung, sự thành ý và chung nỗ lực nâng cao chất lượng bài viết.

Quá trình hợp tác

sửa

Đàm phán là một quá trình hợp tác ở đó người tham gia cố gắng tìm ra một giải pháp đáp ứng được lợi ích hợp pháp của cả hai bên. Đàm phán có thể được thể hiện bằng phép ẩn dụ như các miếng pizza, sẽ có một số miếng mà các bên liên quan có thể chia sẻ một cách đồng thuận. Đến các miếng còn lại cuối cùng, tất cả những người tham gia sẽ có một số yêu cầu nhất định/nhu cầu về cách chia sẻ các miếng pizza và họ sẽ không chịu lùi bước. Đàm phán sẽ chặt các miếng pizza một cách đồng đều cho tất cả mọi người tham gia ngay cả khi nó có thể gây ra sự không hài lòng. Trong ngữ cảnh Wikipedia nếu điều này không được giải quyết bằng công lý trong chính sách và hướng dẫn, nó có thể dẫn đến sửa đổi gây hại, tấn công cá nhân và các vấn đề khác.