Wikipedia:Tránh nhận xét về cá nhân

Trang thảo luận tồn tại để giúp chúng ta thảo luận nâng cao chất lượng của bài viết. Nếu bạn có ý kiến về những sửa đổi của thành viên khác, bạn hoàn toàn có thể vào trang thảo luận của thành viên đó để trao đổi thêm. Nhưng nếu bạn có ý kiến về cá nhân các thành viên đó, thì thẳng thắn mà nói, chúng không nên được đưa ra ở trang thảo luận thành viên hay bất cứ không gian nào khác của Wikipedia.

Wikipedia phát triển được là nhờ vào sự cộng tác giữa các thành viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng của bài viết. Mọi thứ khác, đặc biệt là hành động tấn công cá nhân đều khiến các thành viên xao lãng mục đích tốt đẹp và duy nhất đó.

Từng có thành viên trên Wikipedia nghĩ rằng ta nên trả đũa, hoặc ít nhất thì cũng dập tắt những lời chỉ trích khó chịu chĩa vào cá nhân họ. Tuy nhiên đó không phải là một ý kiến tốt, hãy xem cách Abraham Lincoln xử sự với những lời chỉ trích như vậy: