Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa – Theo ngôn ngữ khác