Wikipedia:Biểu quyết/Tiêu chí áp dụng cho công cụ Content Translation