Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Nguồn

Bản mẫu cho bài/đoạn viếtSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Chép dán}}

liên kết thảo luận sửa

Bài chép dán chưa rõ nguồn gốc
{{Thiếu nguồn gốc}}

liên kết thảo luận sửa

Bài không có nguồn gốc
{{Chỉ có một nguồn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài chỉ có một nguồn
{{Nguồn sơ cấp}}

liên kết thảo luận sửa

Bài dùng nguồn sơ cấp/nguồn yếu
{{Chú thích trong bài}}
{{Refimprove}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm chú thích
{{Cần thêm chú thích}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm chú thích
{{Thiếu nguồn gốc (đề mục)}}

liên kết thảo luận sửa

Đề mục thiếu nguồn gốc
{{Đoạn thiếu nguồn gốc}}

liên kết thảo luận sửa

Đoạn viết thiếu nguồn gốc
{{Chú thích trong hàng}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm chú thích trong hàng
{{More footnotes}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm chú thích trong hàng
{{Kiểm tra chú thích}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần xác minh chú thích
{{Tổng hợp}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có dấu hiệu vặn nguồn
{{Nguồn không đáng tin cậy}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có nguồn không đáng tin cậy
{{Thiếu nguồn từ bên thứ ba}}

liên kết thảo luận sửa

Bài dựa quá nhiều vào nguồn có liên hệ mật thiết với chủ thể
{{Citations broken}}

liên kết thảo luận sửa

Bài có liên kết hỏng
{{Toàn URL}}

liên kết thảo luận sửa

Bài chú thích toàn URL
{{TSNDS không nguồn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài về người đang sống không nguồn
{{BLP unsourced section}}

liên kết thảo luận sửa

Phần về người đang sống không nguồn
{{TSNDS nguồn}}

liên kết thảo luận sửa

Bài về người đang sống cần thêm nguồn
{{TSNDS tự xuất bản}}

liên kết thảo luận sửa

Bài về người đang sống dùng nguồn tự xuất bản
{{Medref}}

liên kết thảo luận sửa

Bài cần thêm chú thích y tế

Bản mẫu chú thích trong hàngSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Cần chú thích}} {{fact}} {{Citation needed}}

[cần dẫn nguồn]

{{Chú thích đầy đủ}}

[cần chú thích đầy đủ]

{{Request quotation}}

[cần câu trích dẫn để xác minh]

{{Nguồn không đáng tin?}}

[nguồn không đáng tin?]

{{Nguồn tự xuất bản}}

[nguồn tự xuất bản]

{{Nguồn yếu}}

[cần nguồn tốt hơn]

{{Cần nguồn tốt hơn}}

[cần nguồn tốt hơn]

{{Verify source}}

[cần kiểm chứng]

{{Cần cập nhật trong dòng}}

[Cần cập nhật]

{{Cần số trang}}

[cần số trang]

{{Cần định hướng}}

[cần định hướng]

{{Cần giải thích}}

[cần giải thích]

{{Cần ví dụ}}

[cần ví dụ]

{{Liên kết hỏng}}

[liên kết hỏng]

{{Failed verification}}

[không khớp với nguồn]

{{Nghiên cứu chưa công bố trong dòng}}

[nghiên cứu chưa công bố?]

{{Khi nào}}

[khi nào?]

{{Who}}

[ai nói?]

{{By whom}}

[bởi ai?]

{{Vague}}

[mơ hồ]

{{Mơ hồ}}

[Còn mơ hồ ]

{{Undue weight inline}}

[nhấn mạnh quá mức? ]