Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất sửa "Bản mẫu:Chất lượng dịch"