Mở trình đơn chính

Turkey có thể mang một trong các nghĩa sau: