Turkey

trang định hướng Wikimedia

Turkey có thể mang một trong các nghĩa sau: