Wikipedia:Công bố thông tin đóng góp được trả thù lao – Theo ngôn ngữ khác