Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên/Đề xuất không hiệu lực

Các đề xuất không hiệu lựcSửa đổi

NhacNy2412 (thảo luận · đóng góp) Sửa đổi


A (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Jspeed1310 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


DangTungDuong (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi