Tổ chức Đảng bộ cấp tỉnh tại Việt Nam

(Đổi hướng từ Tỉnh ủy (Việt Nam))

Đảng bộ cấp tỉnh, Đảng ủy cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, còn được gọi là Tỉnh ủy (đối với đơn vị hành chính là tỉnh) hay Thành ủy (đối với đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc trung ương) là cơ quan do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ở cấp Tỉnh. Do Việt Nam là quốc gia theo thể chế chủ nghĩa xã hội đồng thời thực hiện chủ trương "Đảng lãnh đạo, nhà nước cầm quyền", cơ quan Đảng ủy cấp tỉnh có quyền lực cao hơn so với các cơ quan hành chính cấp tương đương.[cần dẫn nguồn]

Đứng đầu Đảng ủy cấp tỉnh là Bí thư Tỉnh ủy (hoặc Bí thư Thành ủy đối với thành phố trực thuộc trung ương) do Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh bầu tại Hội nghị đầu tiên, hoặc được điều phối từ Ban chấp hành Trung ương. Bí thư Tỉnh/Thành ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó Bí thư Thành ủy Hà NộiBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh còn là Ủy viên Bộ Chính trị.

Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh còn bầu ra Ban Thường vụ gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có một số Ủy viên giữ nhiệm vụ Thường trực.

Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được gọi là Tỉnh ủy viên. Tỉnh ủy viên thường là các Giám đốc Sở và Bí thư Huyện.

Quyền hạn và nhiệm vụ sửa

Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh có quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Quyết định chương trình công tác toàn khoá, hằng năm và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh/Thành ủy.
 • Chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh khoá mới; quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 • Thảo luận và quyết định các chủ trương, biện pháp và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.
 • Tổng kết những chuyên đề về kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Căn cứ vào nội dung, tính chất của từng lĩnh vực trên, Tỉnh/Thành ủy ra nghị quyết hoặc kết luận.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh.
 • Thảo luận và ra nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Quyết định những nội dung lớn về công tác xây dựng Đảng, những vấn đề quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ; về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.
 • Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Căn cứ quy định của Trung ương, thảo luận và quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh/Thành ủy.
 • Bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh/Thành ủy.
 • Xem xét, giới thiệu và đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh.[1]
 • Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu; tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân trước khi Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy quyết định giới thiệu để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu.
 • Cho ý kiến về chủ trương, định hướng lớn đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định.
 • Quyết định những vấn đề lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các chương trình, dự án trọng điểm về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế đối ngoại... liên quan đến đời sống của nhân dân ở địa phương; chủ trương đầu tư các dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh.
 • Xem xét, cho ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, hằng năm của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
 • Xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Quy định của Điều lệ Đảng.
 • Xem xét, cho ý kiến những vấn đề quan trọng khác mà Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy thấy cần phải trình Tỉnh uỷ thảo luận và quyết định.

Sơ đồ tổ chức Tỉnh ủy trong hệ thống chính trị Việt Nam sửa

 

Thường trực Tỉnh ủy sửa

Tổ chức sửa

Thường trực Tỉnh/Thành ủy do Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh bầu trong Hội nghị Đảng bộ cấp tỉnh, có thể được bổ sung hoặc miễn chức vụ của các thành viên trong Thường trực Tỉnh/Thành ủy.

Thường trực Tỉnh/Thành ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy.

Quyền hạn sửa

Thường trực Tỉnh/Thành ủy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hằng năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy; quyết định triệu tập hội nghị Ban Thường vụ; chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung (báo cáo, đề án, phương án, dự thảo các nghị quyết, kết luận) trình Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh quyết định; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương hoặc khi lãnh đạo yêu cầu cấp uỷ đến báo cáo, làm việc.
 • Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Đảng, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đoàn thể nhân dân trong việc quán triệt, cụ thể hoá, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp uỷ địa phương.
 • Chỉ đạo giải quyết các công việc hằng ngày của Đảng bộ, nhất là những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy.
 • Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết những công việc theo sự chỉ đạo của Trung ương, theo Quy chế làm việc của cấp uỷ và những công việc được Ban Thường vụ ủy quyền.
 • Cho ý kiến về việc thành lập và giải thể các tổ chức không thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy.
 • Trực tiếp quản lý, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy ủy quyền; xem xét, tham gia ý kiến đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành thuộc Trung ương quản lý (theo Phân cấp quản lý cán bộ), Thẩm phán Toà án Nhân dân cấp tỉnh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh để ngành dọc Trung ương quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Ban Thường vụ sửa

Tổ chức sửa

Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy do Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh bầu trong Hội nghị đầu tiên, có thể bổ sung và bãi nhiệm các thành viên trong các Hội nghị.

Ban Thường vụ bao gồm:

 • Bí thư Tỉnh/Thành ủy, các Phó Bí thư. (Thường trực tỉnh ủy)
 • Các ủy viên Ban Thường vụ còn lại thường có:
  • Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân Tỉnh/Thành phố (tùy vào độ quan trọng trong nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch).
  • Người đứng đầu các cơ quan Đảng quan trọng thuộc Tỉnh/Thành ủy (như Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban dân vận ...).
  • Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp Tỉnh/Thành phố.
  • Giám đốc Công An cấp Tỉnh/Thành phố.
  • Bí thư Thành phố tỉnh lỵ

Quyền hạn sửa

Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy có quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Cho ý kiến về các dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất có diện tích từ 01 ha trở lên ở các vùng (ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và kinh tế xã hội); các dự án liên quan đến vùng dân tộc, vùng tôn giáo; các dự án quan hệ đến an ninh, quốc phòng; các dự án thuộc nhóm B (riêng các dự án đặc biệt quan trọng và dự án nhóm A phải báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh quyết định).
 • Cho chủ trương đầu tư xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh.
 • Cho ý kiến về chủ trương sử dụng các khoản chi từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh bạn, các tổ chức trong và ngoài nước cho các nhu cầu phòng, chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp,…; cho ý kiến về việc sử dụng nguồn tiền thưởng thu vượt dự toán từ ngân sách Trung ương thưởng cho ngân sách địa phương, nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh, các khoản chi bổ sung dự toán có mức độ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình sau khi đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; cho chủ trương các khoản chi hỗ trợ các tỉnh bạn, các tổ chức nước ngoài; cho ý kiến về những nội dung liên quan đến bổ sung ngân sách đảng của địa phương theo quy định. Đối với nguồn dự phòng ngân sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chi đúng theo Luật Ngân sách, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh uỷ.
 • Cho chủ trương về tổ chức các lễ kỷ niệm lớn của cấp tỉnh và cấp huyện.
 • Cho ý kiến về kế hoạch đại hội các cấp, báo cáo chính trị, đề án nhân sự và đề án tổ chức đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
 • Cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, nhân sự bầu bổ sung các chức danh Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo phân cấp quản lý cán bộ.
 • Chuẩn y kết quả bầu cấp uỷ viên, uỷ viên uỷ ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo cấp uỷ của đảng uỷ trực thuộc. Chỉ định, bổ sung, thay thế hoặc cách chức thành viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành viên Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.
 • Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị theo Quy định của Bộ Chính trị để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, kết luận.
 • Cho ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu cán bộ thuộc quyền quản lý của đảng đoàn, ban cán sự đảng các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội đối với những trường hợp mà các tổ chức đảng thấy cần phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ trước khi quyết định.
 • Quyết định việc thực hiện chế độ và chính sách tiền lương, cử đi học, đi công tác, nghiên cứu, học tập nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các đoàn của sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và tương đương đi công tác, nghiên cứu, học tập ở trong nước. Những trường hợp cần thiết thì xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.
 • Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo đúng chế độ, chính sách quy định.
 • Xét duyệt danh sách đề nghị tặng thưởng Huy chương, Huân chương Lao động; danh hiệu Nhà nước ở mức ưu tú và các vinh dự ở cấp tương đương. Xem xét, quyết định công nhận cán bộ hoạt động "Tiền khởi nghĩa".
 • Xét các đảng bộ trong sạch, vững mạnh mà cấp dưới đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương. Đề nghị cấp trên khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích theo quy định.
 • Cho ý kiến về chương trình công tác năm và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính; nhận xét, đánh giá công tác năm của lãnh đạo các cơ quan công an, quân sự tỉnh. Định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng, Thường trực Tỉnh uỷ làm việc hoặc giao ban với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và các cơ quan nội chính; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe kết quả hoạt động và định hướng công tác lớn cho phù hợp với chương trình chung của Tỉnh uỷ.
 • Cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc trên địa bàn.
 • Cho ý kiến về chủ trương xử lý một số vụ án theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; Hướng dẫn của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
 • Cho ý kiến chỉ đạo để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo có biểu hiện phức tạp mà dư luận quan tâm, nhất là những đơn thư liên quan đến cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
 • Chỉ đạo các chương trình, kế hoạch và hoạt động đối ngoại lớn ở địa phương.
 • Hằng tháng, Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo kết quả giải quyết những công việc được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền vào hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gần nhất.
 • Trong phạm vi được uỷ quyền, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ có hiệu lực thực hiện như quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phụ cấp sửa

Mức phụ cấp trách nhiệm: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.[2]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kì 2015 - 2020 và 2020-2025 sửa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh. Đại hội Đại biểu Đảng bộ bầu ra cấp ủy gồm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được bầu, Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất sẽ được tổ chức để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo gồm Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh với nhiệm vụ bầu cấp ủy Đảng bộ tỉnh (tỉnh ủy) và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại hội Đại biểu các Đảng bộ cấp tỉnh diễn ra trước Đại hội Đảng toàn quốc và cùng khoảng thời gian với nhau. Trong toàn khóa 2015-2020 các Đảng bộ cấp tỉnh diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11/2015.

Danh sách Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh 2015 - 2020

STT Tỉnh
Thành phố trực thuộc Trung ương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Khóa
Thời gian Bí thư Chức vụ
khi được bầu
Phó Bí thư Chức vụ
khi được bầu
Bộ chính trị
phân công
chỉ đạo
1 An Giang X 21-22/10/2015 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư tỉnh ủy
Võ Anh Kiệt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Thế Huynh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Vương Bình Thạnh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2 Bà Rịa - Vũng Tàu VI 21-23/10/2015 Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Văn Trình Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngô Văn Dụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư tỉnh ủy
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
3 Bạc Liêu XV 27-30/10/2015 Lê Minh Khái Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Dương Thành Trung Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh
Lê Thị Ái Nam Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
4 Bắc Kạn XI 15-17/10/2015 Nguyễn Văn Du Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Quốc Vượng
Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Lý Thái Hải Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hoàng Duy Chinh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
5 Bắc Giang XVIII 1-3/10/2015 Bùi Văn Hải Bí thư tỉnh ủy Thân Văn Khoa Phó Bí thư Thường trực
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Tô Huy Rứa
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Văn Linh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Bắc Ninh XIX 23-25/9/2015 Nguyễn Nhân Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Hữu Quất Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tô Huy Rứa
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Tử Quỳnh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Thị Hà Phó Bí thư Tỉnh ủy
7 Bến Tre X 12-14/10/2015 Võ Thành Hạo Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phan Văn Mãi Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cao Văn Trọng Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Ngọc Tam Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
8 Bình Dương X 26-27/10/2015 Trần Văn Nam Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Văn Cành Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước
Nguyễn Hữu Từ Phó Bí thư tỉnh ủy
Trần Thanh Liêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
9 Bình Định XIX 14-16/10/2015 Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Hồ Quốc Dũng Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
Lê Kim Toàn Phó Bí thư tỉnh ủy
10 Bình Phước X 21-23/10/2015 Nguyễn Văn Lợi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trăm Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Quang Nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội
Lê Văn Châu Phó Bí thư tỉnh ủy
Trần Tuệ Hiền Bí thư Thị ủy Đồng Xoài
11 Bình Thuận XIII 12-15/10/2015 Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Ngọc Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hòa Bình
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
Dương Văn An Phó Bí thư tỉnh ủy
Huỳnh Thanh Cảnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12 Cà Mau XV 21-24/9/2015 Dương Thanh Bình Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Tiến Hải Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lê Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh
Phạm Bạch Đằng Bí thư Thành ủy Cà Mau
13 Cao Bằng XVIII 14-16/10/2015 Nguyễn Hoàng Anh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Hoàng Xuân Ánh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngô Xuân Lịch
Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Đàm Văn Eng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Triệu Đình Lê Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
14 Cần Thơ XIII 23-25/9/2015 Trần Quốc Trung Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy Lê Hồng Anh
Thường trực Ban Bí thư
Võ Thành Thống Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Phạm Văn Hiểu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
15 Đà Nẵng XXI 14-16/10/2015 Nguyễn Xuân Anh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư tỉnh ủy
Võ Công Trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước
Huỳnh Đức Thơ Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
16 Đắk Lắk XVI 12-14/10/2015 Êban Y Phu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Biêr Niê Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an
Phạm Ngọc Nghị Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Minh Tấn Phó Bí thư tỉnh ủy
17 Đắk Nông XI 23-25/9/2015 Lê Diễn Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Thế Huynh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Ngô Thanh Danh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điểu K’Ré Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
18 Đồng Nai X 28-30/9/2015 Nguyễn Phú Cường Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Văn Tư Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Chính phủ
Đinh Quốc Thái Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phan Thị Mỹ Thanh Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy
19 Đồng Tháp X 22-24/10/2015 Lê Minh Hoan Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Dương Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Tôn Hoàng Bí thư Thành uỷ Sa Đéc
20 Điện Biên XIII 12-15/10/2015 Trần Văn Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tô Huy Rứa
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Lâm Văn Năm Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ
Lò Văn Muôn Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
21 Gia Lai XV 13-16/10/2015 Dương Văn Trang Phó Bí thư tỉnh ủy Hồ Văn Niên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an
Võ Ngọc Thành Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Châu Ngọc Tuấn Bí thư Thành ủy Pleiku
22 Hà Giang XVI 27-29/9/2015 Triệu Tài Vinh Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Đình Khang Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Khiết
Trưởng ban Dân vận Trung ương
Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Thào Hồng Sơn Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
23 Hà Nam XIX 22-24/9/2015 Mai Tiến Dũng Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Xuân Đông Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng
24 Hà Nội XVI 31/10-3/11/2015 Phạm Quang Nghị
Bộ Chính trị phân công
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy
Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư
Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Bí thư thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Nguyễn Đức Chung Giám đốc Công an thành phố
Đào Đức Toàn Trưởng Ban tổ chức Thành ủy
25 Hà Tĩnh XVIII 16-18/10/2015 Lê Đình Sơn Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Nam Hồng Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
26 Hải Dương XVI 26-28/10/2015 Nguyễn Mạnh Hiển Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Vũ Văn Sơn Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Dương Thái Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
27 Hải Phòng XV 21-24/10/2015 Lê Văn Thành Phó Bí thư thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Nguyễn Thị Nghĩa Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng chính phủ
28 Hậu Giang XIII 14-16/10/2015 Trần Công Chánh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lữ Văn Hùng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Thế Huynh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Huỳnh Thanh Tạo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đặng Thế Vinh Phó Bí thư tỉnh ủy
29 Hòa Bình XVI 14-16/9/2015 Bùi Văn Tỉnh Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước
Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30 Hưng Yên XVIII 31/10-2/11/2015 Đỗ Tiến Sỹ Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Phóng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
31 Thành phố Hồ Chí Minh X 14-17/10/2015 Lê Thanh Hải
Bộ Chính trị phân công
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy
Võ Văn Thưởng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư
Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy
Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố
Tất Thành Cang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy
32 Khánh Hòa XVII 21-27/9/2015 Lê Thanh Quang Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Tấn Tuân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
Lê Đức Vinh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
33 Kiên Giang X 15-17/10/2015 Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đặng Tuyết Em Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Lê Hồng Anh
Thường trực Ban Bí thư
Phạm Vũ Hồng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
34 Kon Tum XV 1-3/10/2015 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Y Mửi Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
Đào Xuân Quý Phó Bí thư
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
35 Lai Châu XIII 13-15/10/2015 Nguyễn Khắc Chử Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Trần Quốc Vượng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Đỗ Ngọc An Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Vũ Văn Hoàn Phó Bí thư Tỉnh ủy
36 Lạng Sơn XVI 28-30/10/2015 Trần Sỹ Thanh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Ngô Văn Dụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
37 Lào Cai XV 22-24/9/2015 Nguyễn Văn Vịnh Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga Bí thư Huyện ủy Mường Khương Ngô Văn Dụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đặng Xuân Phong Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
38 Lâm Đồng X 13-16/10/2015 Nguyễn Xuân Tiến Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy
Đoàn Văn Việt Phó Bí thư
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trần Đức Quận Bí thư Thành ủy Đà Lạt
39 Long An X 13-16/10/2015 Phạm Văn Rạnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
Trần Văn Cần Bí thư huyện ủy Đức Hòa
40 Nam Định XIX 22-25/9/2015 Đoàn Hồng Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Văn Chung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phạm Quang Nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội
Phạm Đình Nghị Bí thư Thành ủy Nam Định
41 Nghệ An XVIII 12-14/10/2015 Hồ Đức Phớc Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Đường Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lê Quang Huy Phó Bí thư Tỉnh ủy
42 Ninh Bình XXI 22-27/9/2015 Nguyễn Thị Thanh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đinh Văn Điến Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
43 Ninh Thuận XIII 22-24/9/2015 Nguyễn Đức Thanh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Lưu Xuân Vĩnh Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trương Hòa Bình
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
Nguyễn Bắc Việt Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
44 Phú Thọ XVIII 28-30/9/2015 Hoàng Dân Mạc Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bùi Minh Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Hữu Đông Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
45 Phú Yên XVI 13-16/10/2015 Huỳnh Tấn Việt Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Lương Minh Sơn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
Hoàng Văn Trà Phó Bí thư tỉnh ủy
46 Quảng Bình XVI 21-24/10/2015 Hoàng Đăng Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoài Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Chính phủ
Trần Công Thuật Bí thư Thành ủy Đồng Hới
47 Quảng Nam XXI 12-14/10/2015 Nguyễn Ngọc Quang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Phan Việt Cường Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
Đinh Văn Thu Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
48 Quảng Ngãi XIX 20-23/10/2015 Lê Viết Chữ Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Nguyễn Thanh Quang Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Quốc hội
Trần Ngọc Căng Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trần Văn Minh Phó Bí thư tỉnh ủy
49 Quảng Ninh XIV 13-15/10/2015 Nguyễn Văn Đọc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Đỗ Thị Hoàng Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội
Vũ Hồng Thanh Phó Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Đức Long Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
50 Quảng Trị XVI 22-25/9/2015 Nguyễn Văn Hùng Phó bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Châu Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng chính phủ
Nguyễn Đức Chính Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
51 Sóc Trăng XVIII 27-29/10/2015 Nguyễn Văn Thể Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Nguyễn Trung Hiếu Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huỳnh Văn Sum Phó Bí thư tỉnh ủy
Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
52 Sơn La XIV 22-24/9/2015 Hoàng Văn Chất Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Nguyễn Đắc Quỳnh Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công An
Cầm Ngọc Minh Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
53 Tây Ninh X 13-16/10/2015 Trần Lưu Quang Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Minh Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Anh
Thường trực Ban Bí thư
Phạm Văn Tân Bí thư Thành ủy Tây Ninh
54 Thái Bình XIX 22-25/9/2015 Phạm Văn Sinh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đặng Trọng Thăng Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Hồng Diên Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
55 Thái Nguyên XIX 27-29/10/2015 Trần Quốc Tỏ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Hồng Bắc Phó bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Tô Huy Rứa
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Bùi Xuân Hòa Bí thư Thành ủy Thái Nguyên
56 Thanh Hóa XVIII 22-25/9/2015 Trịnh Văn Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đỗ Trọng Hưng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước
Nguyễn Đình Xứng Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đỗ Minh Tuấn Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
Nguyễn Thị Xuân Thu Phó Bí thư tỉnh ủy
57 Thừa Thiên - Huế XV 22-24/10/2015 Lê Trường Lưu Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Bùi Thanh Hà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Anh
Thường trực Ban Bí thư
Nguyễn Văn Cao Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
58 Tiền Giang X 19-21/10/2015 Nguyễn Văn Danh Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Lê Hồng Quang Phó Bí thư tỉnh ủy Ngô Xuân Lịch
Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Võ Văn Bình Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Lê Văn Hưởng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
59 Trà Vinh X 14-16/10/2015 Trần Trí Dũng Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy
Ngô Chí Cường Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân
Phó Chủ tịch Quốc hội
Sơn Thị Ánh Hồng Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đồng Văn Lâm Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
60 Tuyên Quang XVI 22-24/10/2015 Chẩu Văn Lâm Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư
Phạm Minh Huấn Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
61 Vĩnh Long X 19-20/10/2015 Trần Văn Rón Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Sáu Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đinh Thế Huynh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư tỉnh ủy
Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
62 Vĩnh Phúc XVI 14-16/10/2015 Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phạm Quang Nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội
63 Yên Bái XVIII 29/9-1/10/2015 Phạm Duy Cường Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Thống Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Hà Thị Khiết
Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Phạm Thị Thanh Trà Phó Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham khảo sửa

 1. ^ Điều 20 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. ^ Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp Lưu trữ 2015-09-05 tại Wayback Machine, danguykccq,