Danh sách thị trấn tại Việt Nam

danh sách Wikimedia

Thị trấn là đơn vị hành chính đô thị cấp xã của Việt Nam, trực thuộc huyện. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022, Việt Nam có 614 thị trấn.

Tỉnh có nhiều thị trấn nhất là Thanh Hóa với 30 thị trấn, tiếp theo là thành phố Hà Nội với 21 thị trấn, tỉnh Ninh Thuận chỉ có 3 thị trấn còn thành phố Đà Nẵng không có thị trấn nào. Các thị trấn hầu hết đều được xếp hạng là đô thị loại V (cấp đô thị thấp nhất tại Việt Nam). Tuy nhiên, có 68 thị trấn là đô thị loại IV (bao gồm cả 9 thị trấn thuộc sáu huyện là đô thị loại IV).

Danh sách thị trấn tại Việt Nam trên bản đồ Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Danh sách thị trấn tại Việt Nam
Green pog.svg Bản đồ vị trí của 614 thị trấn tại Việt Nam

Đông Bắc BộSửa đổi

Khu vực Đông Bắc Bộ có 97 thị trấn, gồm các tỉnh: Bắc Giang (17 thị trấn), Bắc Kạn (6 thị trấn), Cao Bằng (14 thị trấn), Hà Giang (13 thị trấn), Lạng Sơn (14 thị trấn), Phú Thọ (11 thị trấn), Quảng Ninh (7 thị trấn), Thái Nguyên (9 thị trấn) và Tuyên Quang (6 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
An Châu Sơn Động Bắc Giang 20,22 9.416 466 1991 V
Bắc Lý Hiệp Hòa Bắc Giang 12,90 15.279 1.184 2022 V
Bích Động Việt Yên Bắc Giang 12,80 14.151 1.106 1997 IV
Bố Hạ Yên Thế Bắc Giang 7,27 10.408 1.432 1957 V
Cao Thượng Tân Yên Bắc Giang 9,44 13.323 1.411 1997 V
Chũ Lục Ngạn Bắc Giang 12,84 14.625 1.139 1957 IV
Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang 13,69 18.968 1.386 1997 IV
Kép Lạng Giang Bắc Giang 9,64 11.832 1.227 1959 V
Nếnh Việt Yên Bắc Giang 12,51 20.196 1.614 2003 IV
Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang 5,60 8.200 1.464 2003 V
Nham Biền Yên Dũng Bắc Giang 21,96 14.220 648 2019 V
Phồn Xương Yên Thế Bắc Giang 8,55 8.436 987 2019 V
Phương Sơn Lục Nam Bắc Giang 8,45 8.380 991 2022 V
Tân An Yên Dũng Bắc Giang 9,15 9.966 1.089 2019 V
Tây Yên Tử Sơn Động Bắc Giang 82,06 5.959 73 2019 V
Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 11,35 18.833 1.659 1957 IV
Vôi Lạng Giang Bắc Giang 12,13 16.855 1.390 1997 V
Bằng Lũng Chợ Đồn Bắc Kạn 27,28 6.523 239 1985 V
Chợ Rã Ba Bể Bắc Kạn 4,15 3.672 884 V
Đồng Tâm Chợ Mới Bắc Kạn 22,67 5.853 258 2020 V
Nà Phặc Ngân Sơn Bắc Kạn 62,45 5.702 91 1980 V
Phủ Thông Bạch Thông Bắc Kạn 21,97 3.679 167 1995 V
Yến Lạc Na Rì Bắc Kạn 17,65 5.280 299 1985 V
Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng 11,03 8.767 794 V
Đông Khê Thạch An Cao Bằng 14,97 6.711 448 1999 V
Hòa Thuận Quảng Hòa Cao Bằng 37,99 6.477 170 2007 V
Nguyên Bình Nguyên Bình Cao Bằng 26,38 6.011 227 V
Nước Hai Hòa An Cao Bằng 21,27 13.304 625 V
Pác Miầu Bảo Lâm Cao Bằng 40,36 6.105 151 2006 V
Quảng Uyên Quảng Hòa Cao Bằng 18,46 6.089 330 V
Tà Lùng Quảng Hòa Cao Bằng 6,36 7.573 1.190 1999 V
Thanh Nhật Hạ Lang Cao Bằng 15,80 5.212 329 2006 V
Thông Nông Hà Quảng Cao Bằng 9,35 5.087 544 1999 V
Tĩnh Túc Nguyên Bình Cao Bằng 22,56 4.205 190 1963 V
Trà Lĩnh Trùng Khánh Cao Bằng 14,90 5.356 359 2020 V
Trùng Khánh Trùng Khánh Cao Bằng 13,81 6.843 496 1958 V
Xuân Hòa Hà Quảng Cao Bằng 33,95 5.991 164 2006 V
Cốc Pài Xín Mần Hà Giang 16,47 6.890 418 2009 V
Đồng Văn Đồng Văn Hà Giang 30,31 7.845 258 2009 V
Mèo Vạc Mèo Vạc Hà Giang 14,41 7.208 500 1999 V
Nông trường Việt Lâm Vị Xuyên Hà Giang 16,47 6.092 369 1967 V
Phố Bảng Đồng Văn Hà Giang 10,00 500 50 1961 V
Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang 12,30 6.572 534 1999 V
Vị Xuyên Vị Xuyên Hà Giang 15,00 9.147 609 1994 V
Việt Quang Bắc Quang Hà Giang 45,33 17.348 382 1986 IV
Vinh Quang Hoàng Su Phì Hà Giang 6,37 7.582 1.190 1999 V
Vĩnh Tuy Bắc Quang Hà Giang 10,8 5.812 538 1957 V
Yên Bình Quang Bình Hà Giang 47,50 8.307 174 2010 V
Yên Minh Yên Minh Hà Giang 30,47 8.085 265 1999 V
Yên Phú Bắc Mê Hà Giang 67,23 8.532 126 2009 V
Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn 14,91 6.402 429 1985 V
Bình Gia Bình Gia Lạng Sơn 37,34 8.521 228 V
Cao Lộc Cao Lộc Lạng Sơn 2,76 7.521 2.725 1994 V
Chi Lăng Chi Lăng Lạng Sơn 20,78 7.321 352 1983 V
Đình Lập Đình Lập Lạng Sơn 6,37 5.728 899 1977 V
Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn 7 10.584 1.366 IV
Đồng Mỏ Chi Lăng Lạng Sơn 35,64 14.275 401 V
Hữu Lũng Hữu Lũng Lạng Sơn 4,8 12.335 2.569 1965 V
Lộc Bình Lộc Bình Lạng Sơn 17,77 9.427 531 V
Na Dương Lộc Bình Lạng Sơn 11,15 8.292 743 1984 V
Na Sầm Văn Lãng Lạng Sơn 14,68 6.229 424 V
Nông trường Thái Bình Đình Lập Lạng Sơn 11,62 5.530 475 1965 V
Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn 0,86 6.871 7.989 V
Văn Quan Văn Quan Lạng Sơn 16,84 5.427 322 1985 V
Cẩm Khê Cẩm Khê Phú Thọ 17,78 15.070 848 2019 V
Đoan Hùng Đoan Hùng Phú Thọ 5,13 5.912 1.152 1994 V
Hạ Hòa Hạ Hòa Phú Thọ 10,03 7.349 732 1997 V
Hùng Sơn Lâm Thao Phú Thọ 4,7 9.444 2.009 2005 V
Hưng Hóa Tam Nông Phú Thọ 4,53 4.145 915 1997 V
Lâm Thao Lâm Thao Phú Thọ 5,89 7.621 1.293 1997 V
Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ 9,38 15.100 1.609 1989 V
Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ 4,81 8.022 1.667 1995 V
Thanh Sơn Thanh Sơn Phú Thọ 4,15 12.580 3.031 1997 V
Thanh Thủy Thanh Thủy Phú Thọ 9,24 5.118 553 2010 V
Yên Lập Yên Lập Phú Thọ 11,96 6.589 550 1997 V
Ba Chẽ Ba Chẽ Quảng Ninh 6,99 3.874 554 1977 V
Bình Liêu Bình Liêu Quảng Ninh 45,18 7.683 170 1977 V
Cái Rồng Vân Đồn Quảng Ninh 8,8 6.583 748 1981 IV
Cô Tô Cô Tô Quảng Ninh 6,5 2.010 309 1999 V
Đầm Hà Đầm Hà Quảng Ninh 3,37 5.958 1.767 1991 V
Quảng Hà Hải Hà Quảng Ninh 26,02 14.815 569 1979 IV
Tiên Yên Tiên Yên Quảng Ninh 7,07 7.206 1.019 1955 IV
Chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên 4,47 6.094 1.363 1958 V
Đình Cả Võ Nhai Thái Nguyên 10,16 3.430 337 1990 V
Đu Phú Lương Thái Nguyên 9,4 8.583 913 1994 V
Giang Tiên Phú Lương Thái Nguyên 3,81 3.605 946 1977 V
Hùng Sơn Đại Từ Thái Nguyên 14,63 25.051 1.712 2013 IV
Hương Sơn Phú Bình Thái Nguyên 9,78 7.687 785 2003 V
Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên 11,85 4.036 341 2011 V
Sông Cầu Đồng Hỷ Thái Nguyên 10,4 6.482 623 2011 V
Trại Cau Đồng Hỷ Thái Nguyên 6,27 5.947 949 1962 V
Lăng Can Lâm Bình Tuyên Quang 73,33 8.373 114 2021 V
Na Hang Na Hang Tuyên Quang 43,63 6.784 155 1987 V
Sơn Dương Sơn Dương Tuyên Quang 20,74 13.422 647 1994 V
Tân Yên Hàm Yên Tuyên Quang 33,23 9.746 293 1985 V
Vĩnh Lộc Chiêm Hóa Tuyên Quang 7,27 7.629 1.049 1946 V
Yên Sơn Yên Sơn Tuyên Quang 29,21 22.041 755 2021 V

Tây Bắc BộSửa đổi

Khu vực Tây Bắc Bộ có 50 thị trấn, gồm các tỉnh: Điện Biên (5 thị trấn), Hòa Bình (10 thị trấn), Lai Châu (7 thị trấn), Lào Cai (9 thị trấn), Sơn La (9 thị trấn) và Yên Bái (10 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên 18,9 2.986 157 2005 V
Mường Ảng Mường Ảng Điện Biên 6,46 3.575 553 1997 V
Mường Chà Mường Chà Điện Biên 10,26 3.263 318 1997 V
Tủa Chùa Tủa Chùa Điện Biên 14,49 8.184 565 1989 V
Tuần Giáo Tuần Giáo Điện Biên 17,60 7.258 412 1965 V
Ba Hàng Đồi Lạc Thủy Hòa Bình 27,11 7.372 272 2019 V
Bo Kim Bôi Hòa Bình 13,27 14.401 1.085 1978 V
Cao Phong Cao Phong Hòa Bình 9,45 3.899 412 1994 V
Chi Nê Lạc Thủy Hòa Bình 14,82 7.743 522 1990 V
Đà Bắc Đà Bắc Hòa Bình 14,84 7.472 504 1990 V
Hàng Trạm Yên Thủy Hòa Bình 32,14 11.503 358 1994 V
Lương Sơn Lương Sơn Hòa Bình 17,3 10.647 615 1986 IV
Mai Châu Mai Châu Hòa Bình 13,02 5.035 386 1990 V
Mãn Đức Tân Lạc Hòa Bình 40,01 14.655 366 2019 V
Vụ Bản Lạc Sơn Hòa Bình 13,57 9.497 700 1957 V
Mường Tè Mường Tè Lai Châu 12,45 5.421 435 1987 V
Nậm Nhùn Nậm Nhùn Lai Châu 29,95 5.745 191 2011 V
Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu 44,42 6.316 142 2004 V
Sìn Hồ Sìn Hồ Lai Châu 9,51 6.215 653 1977 V
Tam Đường Tam Đường Lai Châu 23,00 6.520 283 2004 V
Tân Uyên Tân Uyên Lai Châu 70,95 10.473 147 2008 V
Than Uyên Than Uyên Lai Châu 9,62 8.062 838 1991 V
Bát Xát Bát Xát Lào Cai 15,24 6.933 455 1994 V
Bắc Hà Bắc Hà Lào Cai 1,83 6.378 3.452 1975 V
Khánh Yên Văn Bàn Lào Cai 7,5 8.536 1.138 1989 V
Mường Khương Mường Khương Lào Cai 35,65 9.635 270 2010 V
Nông trường Phong Hải Bảo Thắng Lào Cai 91,06 9.031 99 1977 V
Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai 22,19 10.802 487 1979 V
Phố Ràng Bảo Yên Lào Cai 13,6 10.033 737 1986 V
Si Ma Cai Si Ma Cai Lào Cai 15,01 5.652 377 2020 V
Tằng Loỏng Bảo Thắng Lào Cai 36,12 6.947 192 1986 V
Bắc Yên Bắc Yên Sơn La 8,92 6.871 770 1999 V
Hát Lót Mai Sơn Sơn La 13,76 20.034 1.445 1977 IV
Ít Ong Mường La Sơn La 34,85 18.362 526 2007 V
Mộc Châu Mộc Châu Sơn La 10,92 15.782 1.445 1961 IV
Nông trường Mộc Châu Mộc Châu Sơn La 108,39 21.879 292 1968 IV
Phù Yên Phù Yên Sơn La 1,05 8.845 8.243 1977 V
Sông Mã Sông Mã Sơn La 4,47 10.438 2.335 1977 V
Thuận Châu Thuận Châu Sơn La 1,04 12.432 11.953 V
Yên Châu Yên Châu Sơn La 1,15 6.795 5.908 1988 V
Cổ Phúc Trấn Yên Yên Bái 4,36 7.500 1.720 1989 V
Mậu A Văn Yên Yên Bái 8,11 12.568 1.549 1987 V
Mù Cang Chải Mù Cang Chải Yên Bái 7,06 5.128 726 1998 V
Nông trường Liên Sơn Văn Chấn Yên Bái 11,77 6.095 517 1968 V
Nông trường Trần Phú Văn Chấn Yên Bái 18,92 7.325 387 1968 V
Sơn Thịnh Văn Chấn Yên Bái 31,52 8.831 280 2020 V
Thác Bà Yên Bình Yên Bái 12,61 6.024 477 1977 V
Trạm Tấu Trạm Tấu Yên Bái 3,73 4.851 1.300 1998 V
Yên Bình Yên Bình Yên Bái 25 12.143 485 1986 V
Yên Thế Lục Yên Yên Bái 15,07 11.000 729 1987 V

Đồng bằng sông HồngSửa đổi

Khu vực Đồng bằng sông Hồng có 109 thị trấn, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội (21 thị trấn), Hải Phòng (10 thị trấn), Bắc Ninh (6 thị trấn), Hà Nam (6 thị trấn), Hải Dương (10 thị trấn), Hưng Yên (8 thị trấn), Nam Định (16 thị trấn), Ninh Bình (7 thị trấn), Thái Bình (9 thị trấn) và Vĩnh Phúc (16 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
Chờ Yên Phong Bắc Ninh 5,45 13.089 2.401 1998 V
Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh 4,36 6.546 1.501 2002 V
Hồ Thuận Thành Bắc Ninh 5,11 10.939 2.140 1997 IV
Lim Tiên Du Bắc Ninh 5,12 10.326 2.016 1998 V
Phố Mới Quế Võ Bắc Ninh 2,1 5.228 1.908 1995 IV
Thứa Lương Tài Bắc Ninh 6,92 8.659 1.251 1998 V
Ba Sao Kim Bảng Hà Nam 34,76 5.723 164 2009 V
Bình Mỹ Bình Lục Hà Nam 14,62 13.341 913 1987 V
Kiện Khê Thanh Liêm Hà Nam 7,52 9.201 1.223 1984 V
Quế Kim Bảng Hà Nam 3,08 5.226 1.696 1986 V
Tân Thanh Thanh Liêm Hà Nam 11,76 9.496 807 2019 V
Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam 5,11 10.886 2.130 1987 V
Chi Đông Mê Linh Hà Nội 4,86 9.861 2.029 2008 V
Chúc Sơn Chương Mỹ Hà Nội 5,52 9.254 1.676 1990 V
Đại Nghĩa Mỹ Đức Hà Nội 4,9 6.751 1.377 2004 V
Đông Anh Đông Anh Hà Nội 4,57 24.771 5.420 1982 V
Kim Bài Thanh Oai Hà Nội 4,32 6.369 1.474 1994 V
Liên Quan Thạch Thất Hà Nội 2,91 5.337 1.834 1994 V
Phú Minh Phú Xuyên Hà Nội 1,22 4.795 3.930 1986 V
Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội 6,86 9.970 1.453 1986 V
Phúc Thọ Phúc Thọ Hà Nội 3,86 6.670 1.727 1994 V
Phùng Đan Phượng Hà Nội 2,97 8.005 2.695 1994 V
Quang Minh Mê Linh Hà Nội 8,9 19.126 2.148 2008 V
Quốc Oai Quốc Oai Hà Nội 5,03 11.472 2.280 1988 V
Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội 0,82 4.060 4.951 1987 V
Tây Đằng Ba Vì Hà Nội 12,05 15.525 1.288 1994 V
Thường Tín Thường Tín Hà Nội 0,74 6.160 8.321 1988 V
Trạm Trôi Hoài Đức Hà Nội 1,22 4.204 3.445 1994 V
Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội 7,35 23.772 3.234 2005 V
Văn Điển Thanh Trì Hà Nội 0,9 11.594 12.882 1958 V
Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội 5,39 13.182 2.445 1965 V
Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội 10,52 23.265 2.211 1984 V
Yên Viên Gia Lâm Hà Nội 1,02 15.029 14.739 1959 V
Cẩm Giang Cẩm Giàng Hải Dương 5,57 8.308 1.492 2019 V
Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương 7,67 18.307 2.387 1994 V
Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương 3,02 10.359 3.430 1958 V
Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương 7,15 11.200 1.566 1998 V
Nam Sách Nam Sách Hải Dương 4,55 10.860 2.386 1989 V
Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương 1,66 7.221 4.350 1965 V
Phú Thái Kim Thành Hải Dương 2,68 4.901 1.829 1995 V
Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương 5,27 5.081 964 1997 V
Thanh Miện Thanh Miện Hải Dương 9,59 14.884 1.552 1996 V
Tứ Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương 4,38 6.304 1.439 1997 V
An Dương An Dương Hải Phòng 1,79 6.225 3.477 1987 V
An Lão An Lão Hải Phòng 1,63 3.656 2.242 1993 V
Cát Bà Cát Hải Hải Phòng 59,28 7.992 135 1957 V
Cát Hải Cát Hải Hải Phòng 6,64 6.874 1.035 1988 V
Minh Đức Thủy Nguyên Hải Phòng 16,2 11.064 682 1986 V
Núi Đèo Thủy Nguyên Hải Phòng 0,98 4.016 4.097 1986 V
Núi Đối Kiến Thụy Hải Phòng 1,62 3.522 2.174 1987 V
Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng 7,13 13.033 1.827 1987 V
Trường Sơn An Lão Hải Phòng 3,6 7.823 2.173 2007 V
Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng 3,01 7.627 2.533 1986 V
Ân Thi Ân Thi Hưng Yên 7,7 8.460 1.098 1996 V
Khoái Châu Khoái Châu Hưng Yên 4,35 7.944 1.826 1997 V
Lương Bằng Kim Động Hưng Yên 7,43 9.442 1.270 2002 V
Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên 7,07 12.994 1.837 1999 IV
Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên 4,8 5.518 1.149 2000 V
Văn Giang Văn Giang Hưng Yên 6,84 9.081 1.327 1999 V
Vương Tiên Lữ Hưng Yên 2,28 5.958 2.613 1995 V
Yên Mỹ Yên Mỹ Hưng Yên 4,22 10.031 2.377 1994 V
Cát Thành Trực Ninh Nam Định 8,3 14.577 1.756 2006 V
Cổ Lễ Trực Ninh Nam Định 4,93 12.158 2.466 1984 V
Cồn Hải Hậu Nam Định 2,15 7.274 3.383 1958 V
Gôi Vụ Bản Nam Định 4,75 6.339 1.334 1986 V
Lâm Ý Yên Nam Định 6,86 14.461 2.108 1986 V
Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định 4,18 6.254 1.496 1987 V
Mỹ Lộc Mỹ Lộc Nam Định 4,69 5.550 1.183 2003 V
Nam Giang Nam Trực Nam Định 7,02 17.337 2.469 2003 V
Ngô Đồng Giao Thủy Nam Định 2,16 6.006 2.780 1986 V
Ninh Cường Trực Ninh Nam Định 7,43 10.244 1.378 2017 V
Quất Lâm Giao Thủy Nam Định 7,59 9.726 1.281 2003 V
Quỹ Nhất Nghĩa Hưng Nam Định 5,46 6.274 1.146 2007 V
Rạng Đông Nghĩa Hưng Nam Định 13,1 5.882 449 1987 V
Thịnh Long Hải Hậu Nam Định 15,68 23.500 1.498 1997 IV
Xuân Trường Xuân Trường Nam Định 6,16 11.506 1.867 2003 V
Yên Định Hải Hậu Nam Định 1,76 10.000 5.681 1986 V
Bình Minh Kim Sơn Ninh Bình 9,15 3.600 393 1987 V
Me Gia Viễn Ninh Bình 3,4 5.736 1.687 1986 V
Nho Quan Nho Quan Ninh Bình 2,81 8.623 3.068 1953 V
Phát Diệm Kim Sơn Ninh Bình 1,05 10.687 10.178 1987 V
Thiên Tôn Hoa Lư Ninh Bình 2,16 4.350 2.013 2003 V
Yên Ninh Yên Khánh Ninh Bình 8,12 13.782 1.697 1996 V
Yên Thịnh Yên Mô Ninh Bình 7,63 8.050 1.055 1997 V
An Bài Quỳnh Phụ Thái Bình 7 9.400 1.342 2005 V
Diêm Điền Thái Thụy Thái Bình 12,82 22.170 1.729 1986 IV
Đông Hưng Đông Hưng Thái Bình 0,65 3.614 3.614 1986 V
Hưng Hà Hưng Hà Thái Bình 5,5 8.000 1.454 1989 V
Hưng Nhân Hưng Hà Thái Bình 8,64 14.500 1.678 2005 V
Kiến Xương Kiến Xương Thái Bình 11,26 12.254 1.088 2020 V
Quỳnh Côi Quỳnh Phụ Thái Bình 1,2 6.000 5000 1969 V
Tiền Hải Tiền Hải Thái Bình 9,39 13.562 1.444 1986 V
Vũ Thư Vũ Thư Thái Bình 1,1 5.300 4.818 1986 V
Bá Hiến Bình Xuyên Vĩnh Phúc 12,81 16.791 1.311 2020 V
Đại Đình Tam Đảo Vĩnh Phúc 34,56 11.520 333 2020 V
Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc 9,44 14.543 1.541 2020 V
Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc 9,39 11.221 1.194 2007 V
Hoa Sơn Lập Thạch Vĩnh Phúc 4,85 6.930 1.428 2008 V
Hợp Châu Tam Đảo Vĩnh Phúc 9,99 10.267 1.028 2020 V
Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc 8,61 9.829 1.141 2003 V
Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc 9,95 16.341 1.642 1995 V
Lập Thạch Lập Thạch Vĩnh Phúc 4,15 5.568 1.341 1995 V
Tam Đảo Tam Đảo Vĩnh Phúc 2,1 620 295 1966 V
Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc 3,76 7.655 2.035 2008 V
Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc 9,48 13.437 1.417 2007 V
Thổ Tang Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 5,27 16.853 3.197 2007 V
Tứ Trưng Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 4,97 7.177 1.444 2011 V
Vĩnh Tường Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 3,31 3.873 1.170 1995 V
Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc 6,44 12.239 1.900 1997 V

Bắc Trung BộSửa đổi

Khu vực Bắc Trung Bộ có 86 thị trấn, gồm các tỉnh: Thanh Hóa (30 thị trấn), Nghệ An (17 thị trấn), Hà Tĩnh (13 thị trấn), Quảng Bình (8 thị trấn), Quảng Trị (11 thị trấn) và Thừa Thiên Huế (7 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 15,53 12.857 828 1986 V
Đồng Lộc Can Lộc Hà Tĩnh 18,69 6.076 325 2018 V
Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh 6,70 11.728 1.750 1953 V
Hương Khê Hương Khê Hà Tĩnh 5,66 10.768 1.902 1985 V
Lộc Hà Lộc Hà Hà Tĩnh 9,39 9.624 1.025 2019 V
Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh 18,33 16.913 923 1998 V
Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh 4,22 8.481 2.010 1988 V
Tây Sơn Hương Sơn Hà Tĩnh 4,20 5.859 1.395 1997 V
Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh 14,93 13.647 914 2001 V
Thiên Cầm Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 14,07 4.939 353 2003 V
Tiên Điền Nghi Xuân Hà Tĩnh 5,05 5.656 1.120 2019 V
Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh 37,86 2.449 65 2003 V
Xuân An Nghi Xuân Hà Tĩnh 10,46 11.000 1.052 1994 V
Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An 2,86 6.838 2.390 1988 V
Cầu Giát Quỳnh Lưu Nghệ An 2,82 17.000 6.028 1953 V
Con Cuông Con Cuông Nghệ An 2,5 7.345 2.938 1988 V
Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 0,82 11.378 13.875 1977 V
Đô Lương Đô Lương Nghệ An 2,31 14.062 6.087 1990 V
Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An 7,03 10.341 1.470 1998 V
Kim Sơn Quế Phong Nghệ An 23,44 7.897 337 1990 V
Mường Xén Kỳ Sơn Nghệ An 1,25 5.195 4.156 1984 V
Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An 18,70 20.600 1.102 1987 V
Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn Nghệ An 8,53 8.416 986 2011 V
Quán Hành Nghi Lộc Nghệ An 3,9 9.020 2.312 1986 V
Quỳ Hợp Quỳ Hợp Nghệ An 7,31 15.427 2.110 1983 V
Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An 7,35 7.832 1.065 1988 V
Tân Lạc Quỳ Châu Nghệ An 5,48 6.082 1.109 1990 V
Thạch Giám Tương Dương Nghệ An 69,30 7.600 110 2019 V
Thanh Chương Thanh Chương Nghệ An 2,84 8.825 3.107 1984 V
Yên Thành Yên Thành Nghệ An 2,7 10.734 3.975 1986 V
Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình 10,72 5.541 516 1999 V
Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình 13,04 11.493 881 1986 IV
Kiến Giang Lệ Thủy Quảng Bình 3,14 6.453 2.055 1986 IV
Nông trường Lệ Ninh Lệ Thủy Quảng Bình 11,35 5.296 466 1965 V
Nông trường Việt Trung Bố Trạch Quảng Bình 86,04 9.782 113 1966 V
Phong Nha Bố Trạch Quảng Bình 99,48 12.475 125 2020 V
Quán Hàu Quảng Ninh Quảng Bình 3,24 4.303 1.328 1999 V
Quy Đạt Minh Hóa Quảng Bình 15,27 7.608 498 2000 V
Ái Tử Triệu Phong Quảng Trị 3,45 2.303 668 1994 V
Bến Quan Vĩnh Linh Quảng Trị 3,96 3.385 855 1994 V
Cam Lộ Cam Lộ Quảng Trị 9,92 5.566 561 1994 V
Cửa Tùng Vĩnh Linh Quảng Trị 10,47 8.336 796 2009 V
Cửa Việt Gio Linh Quảng Trị 7,34 4.500 613 2005 V
Diên Sanh Hải Lăng Quảng Trị 24,60 8.504 346 2019 V
Gio Linh Gio Linh Quảng Trị 7,53 7.002 930 1994 V
Hồ Xá Vĩnh Linh Quảng Trị 6,92 13.000 1.879 1994 V
Khe Sanh Hướng Hóa Quảng Trị 12,88 13.927 1.081 1984 V
Krông Klang Đakrông Quảng Trị 18,21 2.626 144 2004 V
Lao Bảo Hướng Hóa Quảng Trị 17,17 12.862 749 1994 V
Bến Sung Như Thanh Thanh Hóa 21,92 10.251 468 2002 V
Bút Sơn Hoằng Hóa Thanh Hóa 7,72 12.089 1.566 1989 V
Cành Nàng Bá Thước Thanh Hóa 25,22 9.597 381 1994 V
Hà Trung Hà Trung Thanh Hóa 5,11 9.196 1.800 1988 V
Hậu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa 9,89 11.574 1.170 1989 V
Hồi Xuân Quan Hóa Thanh Hóa 72,81 7.214 99 2019 V
Kim Tân Thạch Thành Thanh Hóa 10,76 10.623 987 1990 V
Lam Sơn Thọ Xuân Thanh Hóa 8,91 10.890 1.222 1991 IV
Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa 26,82 9.479 353 1991 V
Mường Lát Mường Lát Thanh Hóa 129,66 7.084 55 2003 V
Nga Sơn Nga Sơn Thanh Hóa 7,08 12.200 1.723 1988 V
Ngọc Lặc Ngọc Lặc Thanh Hóa 35,13 22.364 637 1988 IV
Nông Cống Nông Cống Thanh Hóa 11,9 12.598 1.804 1987 V
Nưa Triệu Sơn Thanh Hóa 21,20 9.638 455 2019 V
Phong Sơn Cẩm Thủy Thanh Hóa 34,42 18.840 547 2019 V
Quán Lào Yên Định Thanh Hóa 8,24 11.729 1.423 1989 V
Quý Lộc Yên Định Thanh Hóa 13,56 15.008 1.107 2021 V
Rừng Thông Đông Sơn Thanh Hóa 6,03 15.083 2.501 1992 V
Sao Vàng Thọ Xuân Thanh Hóa 18,69 9.397 503 1999 IV
Sơn Lư Quan Sơn Thanh Hóa 54,01 5.366 99 2019 V
Tân Phong Quảng Xương Thanh Hóa 14,63 20.603 1.408 2019 V
Thiệu Hóa Thiệu Hóa Thanh Hóa 10,68 16.950 1.587 2019 V
Thọ Xuân Thọ Xuân Thanh Hóa 4,78 8.102 1.986 1965 V
Thống Nhất Yên Định Thanh Hóa 17,08 7.794 456 2009 V
Thường Xuân Thường Xuân Thanh Hóa 49,53 9.330 188 1988 V
Triệu Sơn Triệu Sơn Thanh Hóa 8,50 14.938 1.757 1988 V
Vân Du Thạch Thành Thanh Hóa 44,52 9.162 206 2004 V
Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 5,43 7.547 1.390 1992 V
Yên Cát Như Xuân Thanh Hóa 31,27 8.527 273 1989 V
Yên Lâm Yên Định Thanh Hóa 17,25 8.683 503 2021 V
A Lưới A Lưới Thừa Thiên Huế 13,52 5.789 428 1995 V
Khe Tre Nam Đông Thừa Thiên Huế 4,32 3.407 788 1997 V
Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế 105,5 11.489 108 2002 V
Phong Điền Phong Điền Thừa Thiên Huế 18,86 6.591 349 1995 V
Phú Đa Phú Vang Thừa Thiên Huế 29,9 10.592 354 2011 V
Phú Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế 27,19 11.154 410 1986 V
Sịa Quảng Điền Thừa Thiên Huế 11,89 10.419 876 1997 V

Duyên hải Nam Trung BộSửa đổi

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 59 thị trấn, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đà Nẵng (0 thị trấn), Quảng Nam (13 thị trấn), Quảng Ngãi (8 thị trấn), Bình Định (11 thị trấn), Phú Yên (6 thị trấn), Khánh Hòa (6 thị trấn), Ninh Thuận (3 thị trấn) và Bình Thuận (12 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
An Lão An Lão Bình Định 16,46 5.174 314 2007 V
Bình Dương Phù Mỹ Bình Định 3,39 8.843 2.608 2002 V
Cát Tiến Phù Cát Bình Định 17,64 11.597 657 2021 V
Diêu Trì Tuy Phước Bình Định 5,47 19.051 3.482 1994 V
Ngô Mây Phù Cát Bình Định 7,55 15.782 2.090 1987 V
Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định 10,55 16.954 1.607 1991 V
Phú Phong Tây Sơn Bình Định 11,58 22.000 1.899 1979 IV
Tăng Bạt Hổ Hoài Ân Bình Định 5,8 7.528 1.297 1986 V
Tuy Phước Tuy Phước Bình Định 6,36 18.297 2.876 1987 V
Vân Canh Vân Canh Bình Định 20,26 7.585 374 2002 V
Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định 9,36 7.847 838 2005 V
Chợ Lầu Bắc Bình Bình Thuận 32,56 13.368 410 1992 V
Đức Tài Đức Linh Bình Thuận 31,66 19.240 607 1999 V
Lạc Tánh Tánh Linh Bình Thuận 38,16 15.489 405 1999 V
Liên Hương Tuy Phong Bình Thuận 11,89 35.260 2.965 1983 V
Lương Sơn Bắc Bình Bình Thuận 29,93 13.843 462 2007 V
Ma Lâm Hàm Thuận Bắc Bình Thuận 15,51 13.958 899 1999 V
Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận 14,94 45.805 3.066 1979 IV
Phú Long Hàm Thuận Bắc Bình Thuận 22,51 14.368 638 2003 V
Tân Minh Hàm Tân Bình Thuận 7 6.380 911 2003 V
Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận 55,2 11.395 206 2007 V
Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận 28,7 12.382 431 1999 V
Võ Xu Đức Linh Bình Thuận 27,65 17.535 634 1999 V
Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa 10,05 20.765 2.066 2007 V
Diên Khánh Diên Khánh Khánh Hòa 3,95 28.033 7.096 1981 IV
Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh Khánh Hòa 9,36 6.097 651 1989 V
Tô Hạp Khánh Sơn Khánh Hòa 16,15 7.536 466 1986 V
Trường Sa Trường Sa Khánh Hòa 0,15 82 546 2007 V
Vạn Giã Vạn Ninh Khánh Hòa 2,03 25.321 12.473 1979 IV
Khánh Hải Ninh Hải Ninh Thuận 10,8 14.726 1.321 1994 V
Phước Dân Ninh Phước Ninh Thuận 21,5 23.949 1.113 1993 V
Tân Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận 17,64 11.572 656 2000 V
Chí Thạnh Tuy An Phú Yên 14,35 9.500 662 1979 V
Củng Sơn Sơn Hòa Phú Yên 22,21 12.547 564 1979 V
Hai Riêng Sông Hinh Phú Yên 31,12 10.895 350 1989 V
La Hai Đồng Xuân Phú Yên 21,04 12.800 608 1986 V
Phú Hòa Phú Hòa Phú Yên 17,79 11.400 640 2007 V
Phú Thứ Tây Hòa Phú Yên 14 15.632 1.116 2013 V
Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam 12,3 21.000 1.707 1984 V
Đông Phú Quế Sơn Quảng Nam 12,69 13.036 1.027 1986 V
Hà Lam Thăng Bình Quảng Nam 11,7 20.954 1.790 1981 V
Hương An Quế Sơn Quảng Nam 11,17 8.267 740 2020 V
Khâm Đức Phước Sơn Quảng Nam 29,98 7.578 252 1986 V
Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam 14,5 25.042 1.727 1994 V
Núi Thành Núi Thành Quảng Nam 4,57 15.347 3.358 1984 IV
Phú Thịnh Phú Ninh Quảng Nam 6,48 7.975 1.230 2009 V
Prao Đông Giang Quảng Nam 31,2 6.812 218 1994 V
Tân Bình Hiệp Đức Quảng Nam 23,17 6.249 270 2020 V
Thạnh Mỹ Nam Giang Quảng Nam 206,58 8.165 40 1981 V
Tiên Kỳ Tiên Phước Quảng Nam 8,28 7.405 894 1981 V
Trà My Bắc Trà My Quảng Nam 20,35 8.085 397 1981 V
Ba Tơ Ba Tơ Quảng Ngãi 32,05 6.739 210 1990 V
Châu Ổ Bình Sơn Quảng Ngãi 8,20 13.027 1.589 1986 V
Chợ Chùa Nghĩa Hành Quảng Ngãi 7,4 10.100 1.364 1986 V
Di Lăng Sơn Hà Quảng Ngãi 56,92 9.587 168 1997 V
La Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi 4,6 9.079 1.973 1987 V
Mộ Đức Mộ Đức Quảng Ngãi 8,6 10.862 1.263 1992 V
Sông Vệ Tư Nghĩa Quảng Ngãi 2,63 8.925 3.393 1991 V
Trà Xuân Trà Bồng Quảng Ngãi 6,09 8.431 1.384 1999 V

Tây NguyênSửa đổi

Khu vực Tây Nguyên có 51 thị trấn, gồm các tỉnh: Gia Lai (14 thị trấn), Kon Tum (7 thị trấn), Đắk Lắk (12 thị trấn), Đắk Nông (5 thị trấn) và Lâm Đồng (13 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
Buôn Trấp Krông Ana Đắk Lắk 31,2 25.063 803 1984 IV
Ea Drăng Ea H'leo Đắk Lắk 16,88 18.482 1.094 1998 IV
Ea Kar Ea Kar Đắk Lắk 24,44 13.386 547 1989 IV
Ea Knốp Ea Kar Đắk Lắk 27,58 11.268 408 1986 V
Ea Pốk Cư M'gar Đắk Lắk 39,89 14.824 371 1984 V
Ea Súp Ea Súp Đắk Lắk 13,5 9.350 692 1998 V
Krông Kmar Krông Bông Đắk Lắk 5,3 6.432 1.213 1998 V
Krông Năng Krông Năng Đắk Lắk 24,83 11.492 462 1995 V
Liên Sơn Lắk Đắk Lắk 12,42 6.559 528 V
M'Drắk M'Drắk Đắk Lắk 6 4.806 801 1989 V
Phước An Krông Pắc Đắk Lắk 9,81 20.407 2.080 1996 IV
Quảng Phú Cư M'gar Đắk Lắk 9,73 26.733 2.748 1998 IV
Đắk Mâm Krông Nô Đắk Nông 25,82 4.705 182 1999 V
Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông 5 11.752 2.350 1989 IV
Đức An Đắk Song Đắk Nông 12,93 4.323 334 2007 V
Ea T'ling Cư Jút Đắk Nông 21,69 17.716 817 1992 IV
Kiến Đức Đắk R'lấp Đắk Nông 15,6 11.311 725 1999 IV
Chư Prông Chư Prông Gia Lai 20,15 12.000 595 1981 V
Chư Sê Chư Sê Gia Lai 28,13 40.080 1.424 1988 IV
Chư Ty Đức Cơ Gia Lai 15,4 10.000 649 1991 V
Đak Đoa Đak Đoa Gia Lai 22,1 16.378 741 2000 V
Đak Pơ Đak Pơ Gia Lai 21,78 8.492 389 2013 V
Ia Kha Ia Grai Gia Lai 31,09 13.778 443 1996 V
Ia Ly Chư Păh Gia Lai 48,45 6.350 131 2013 V
Kbang Kbang Gia Lai 20,9 18.113 866 1988 V
Kon Dơng Mang Yang Gia Lai 18 8.162 453 1999 V
Kông Chro Kông Chro Gia Lai 25,6 14.038 548 1988 V
Nhơn Hòa Chư Pưh Gia Lai 21 15.219 724 2008 V
Phú Hòa Chư Păh Gia Lai 25,8 8.312 322 1996 V
Phú Thiện Phú Thiện Gia Lai 15,1 20.448 1.354 1998 V
Phú Túc Krông Pa Gia Lai 20,4 15.000 735 1989 V
Đăk Glei Đăk Glei Kon Tum 87,5 8.433 96 1996 V
Đăk Hà Đăk Hà Kon Tum 15,8 18.145 1.148 1994 V
Đăk Rve Kon Rẫy Kon Tum 51,6 5.536 107 2002 V
Đăk Tô Đăk Tô Kon Tum 39,9 13.051 327 1988 V
Măng Đen Kon Plông Kon Tum 148,07 6.913 47 2019 V
Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum 25,1 15.500 617 1991 IV
Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum 14,73 13.364 907 1990 V
Cát Tiên Cát Tiên Lâm Đồng 20,26 16.500 814 2013 V
D'Ran Đơn Dương Lâm Đồng 133,3 19.127 143 1989 V
Di Linh Di Linh Lâm Đồng 24,65 35.064 1.422 1981 V
Đạ M'ri Đạ Huoai Lâm Đồng 126,46 5.708 45 1986 V
Đạ Tẻh Đạ Tẻh Lâm Đồng 25 22.612 904 1986 V
Đinh Văn Lâm Hà Lâm Đồng 34,6 20.815 601 1987 V
Lạc Dương Lạc Dương Lâm Đồng 70,61 10.537 149 1979 V
Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng 37,4 62.784 1.679 1985 IV
Lộc Thắng Bảo Lâm Lâm Đồng 80,3 19.020 236 1994 V
Ma Đa Guôi Đạ Huoai Lâm Đồng 25,7 13.800 536 1979 V
Nam Ban Lâm Hà Lâm Đồng 20,89 15.342 734 1987 V
Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng 16,95 10.924 644 2018 V
Thạnh Mỹ Đơn Dương Lâm Đồng 21,31 14.085 660 1987 V

Đông Nam BộSửa đổi

Khu vực Đông Nam Bộ có 36 thị trấn, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh (5 thị trấn), Bà Rịa – Vũng Tàu (6 thị trấn), Đồng Nai (9 thị trấn), Bình Phước (5 thị trấn), Bình Dương (5 thị trấn) và Tây Ninh (6 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
Đất Đỏ Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu 22,14 23.000 1.038 2006 V
Long Điền Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu 14,29 20.595 1.441 1982 V
Long Hải Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu 10,52 43.162 4.102 1982 V
Ngãi Giao Châu Đức Bà Rịa – Vũng Tàu 13,96 20.118 1.441 1994 V
Phước Bửu Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu 9,19 18.043 1.963 1995 V
Phước Hải Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu 16,56 24.085 1.454 2006 V
Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương 29,88 16.427 549 1994 V
Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương 88,36 32.028 362 2018 V
Phước Vĩnh Phú Giáo Bình Dương 32,56 16.065 493 1994 V
Tân Bình Bắc Tân Uyên Bình Dương 28,93 9.879 341 2020 V
Tân Thành Bắc Tân Uyên Bình Dương 26,88 8.568 319 2018 V
Đức Phong Bù Đăng Bình Phước 10,10 11.067 1.095 1994 V
Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước 7,79 10.424 1.338 1994 V
Tân Khai Hớn Quản Bình Phước 42,75 15.269 357 2018 V
Tân Phú Đồng Phú Bình Phước 31,02 5.631 181 2002 V
Thanh Bình Bù Đốp Bình Phước 14,51 13.519 931 2005 V
Dầu Giây Thống Nhất Đồng Nai 14,14 23.721 1.677 2019 V
Định Quán Định Quán Đồng Nai 9,95 28.021 2.816 1985 V
Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai 13,96 29.125 2.086 1993 V
Hiệp Phước Nhơn Trạch Đồng Nai 18,83 38.645 2.052 2019 V
Long Giao Cẩm Mỹ Đồng Nai 33,75 10.524 312 2021 V
Long Thành Long Thành Đồng Nai 9,15 45.378 4.959 IV
Tân Phú Tân Phú Đồng Nai 8,19 25.312 3.090 1991 V
Trảng Bom Trảng Bom Đồng Nai 9,77 40.028 4.097 1994 IV
Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai 32,94 26.531 805 1994 V
Cần Thạnh Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh 24,09 17.442 724 2005 V
Củ Chi Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh 3,82 30.063 7.869 1985 V
Hóc Môn Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh 1,75 40.146 22.940 1977 V
Nhà Bè Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh 5,95 52.427 8.811 1986 V
Tân Túc Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh 8,56 51.462 6.011 2003 V
Bến Cầu Bến Cầu Tây Ninh 6,38 13.378 2.096 1999 V
Châu Thành Châu Thành Tây Ninh 7,55 16.004 2.119 1998 V
Dương Minh Châu Dương Minh Châu Tây Ninh 4,65 9.070 1.950 1998 V
Gò Dầu Gò Dầu Tây Ninh 6,02 34.068 5.659 1963 V
Tân Biên Tân Biên Tây Ninh 8,21 15.674 1.909 1994 V
Tân Châu Tân Châu Tây Ninh 7,54 12.271 1.627 1994 V

Đồng bằng sông Cửu LongSửa đổi

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 126 thị trấn, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cần Thơ (5 thị trấn), An Giang (19 thị trấn), Bạc Liêu (5 thị trấn), Bến Tre (7 thị trấn), Cà Mau (9 thị trấn), Đồng Tháp (9 thị trấn), Hậu Giang (11 thị trấn), Kiên Giang (10 thị trấn), Long An (15 thị trấn), Sóc Trăng (12 thị trấn), Tiền Giang (8 thị trấn), Trà Vinh (10 thị trấn) và Vĩnh Long (6 thị trấn).

  Huyện lỵ
Thị trấn[1] Trực thuộc Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ dân số (người/km²) Thành lập Loại đô thị
Huyện Tỉnh/Thành phố
An Châu Châu Thành An Giang 12,85 23.921 1.861 1979 IV
An Phú An Phú An Giang 8,16 13.427 1.645 1984 V
Ba Chúc Tri Tôn An Giang 20,56 16.310 793 2003 V
Cái Dầu Châu Phú An Giang 6,39 17.971 2.812 1979 IV
Chi Lăng Tịnh Biên An Giang 7,13 15.000 2.103 1979 IV
Chợ Mới Chợ Mới An Giang 2,93 21.874 7.465 IV
Chợ Vàm Phú Tân An Giang 17,06 22.845 1.339 1979 V
Cô Tô Tri Tôn An Giang 42,45 9.567 225 2020 V
Long Bình An Phú An Giang 4,22 10.795 2.558 2006 V
Mỹ Luông Chợ Mới An Giang 9,51 17.380 1.827 2003 V
Nhà Bàng Tịnh Biên An Giang 5,39 12.317 2.285 1986 IV
Núi Sập Thoại Sơn An Giang 9,49 25.592 2.696 1979 IV
Óc Eo Thoại Sơn An Giang 9,89 13.500 1.365 2003 V
Phú Hòa Thoại Sơn An Giang 7,43 18.625 2.507 2002 V
Phú Mỹ Phú Tân An Giang 7,01 25.000 3.566 1997 IV
Tịnh Biên Tịnh Biên An Giang 19,38 17.850 921 2005 IV
Tri Tôn Tri Tôn An Giang 8,7 18.095 2.079 1979 IV
Vĩnh Bình Châu Thành An Giang 37,44 9.762 261 2020 V
Vĩnh Thạnh Trung Châu Phú An Giang 28,43 29.528 1.039 2020 V
Châu Hưng Vĩnh Lợi Bạc Liêu 34,2 12.794 374 2007 V
Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu 11,45 17.365 1.516 1979 V
Hòa Bình Hòa Bình Bạc Liêu 26,72 22.000 823 1987 V
Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 19,19 18.453 961 1979 V
Phước Long Phước Long Bạc Liêu 46,07 18.555 402 1979 V
Ba Tri Ba Tri Bến Tre 7,54 32.410 4.298 1981 IV
Bình Đại Bình Đại Bến Tre 13,5 28.700 2.125 1981 IV
Châu Thành Châu Thành Bến Tre 3,14 5.630 1.792 1995 V
Chợ Lách Chợ Lách Bến Tre 8,13 11.836 1.455 1981 V
Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre 11,55 12.547 1.086 1981 V
Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre 5,22 18.590 3.561 1981 IV
Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre 11,39 12.400 1.088 1994 V
Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau 19,09 18.620 975 1994 V
Cái Nước Cái Nước Cà Mau 25,49 16.892 662 1987 V
Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau 10,63 9.442 888 1984 V
Năm Căn Năm Căn Cà Mau 9,45 21.835 2.304 1987 IV
Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau 52,72 8.945 169 2009 V
Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau 27,40 42.051 1.534 1984 IV
Thới Bình Thới Bình Cà Mau 21,55 15.534 720 1979 V
Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau 20,94 16.000 764 1984 V
U Minh U Minh Cà Mau 18,39 7.106 386 1979 V
Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ 7,58 12.663 1.670 1998 V
Phong Điền Phong Điền Cần Thơ 7,54 11.852 1.571 2007 V
Thạnh An Vĩnh Thạnh Cần Thơ 17,82 18.670 1.047 2000 V
Thới Lai Thới Lai Cần Thơ 9,47 10.183 1.075 2000 V
Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Cần Thơ 7,38 4.921 666 2007 V
Cái Tàu Hạ Châu Thành Đồng Tháp 2,6 9.142 3.516 1988 V
Lai Vung Lai Vung Đồng Tháp 7,48 8.108 1.083 1999 V
Lấp Vò Lấp Vò Đồng Tháp 4,54 10.497 2.312 1999 IV
Mỹ An Tháp Mười Đồng Tháp 18,44 16.611 900 1984 IV
Mỹ Thọ Cao Lãnh Đồng Tháp 8,86 12.868 1.452 1987 IV
Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp 7 11.360 1.662 1989 V
Thanh Bình Thanh Bình Đồng Tháp 7,71 12.302 1.595 1987 V
Thường Thới Tiền Hồng Ngự Đồng Tháp 15,83 17.496 1.105 2019 V
Tràm Chim Tam Nông Đồng Tháp 12,32 10.349 840 1999 V
Bảy Ngàn Châu Thành A Hậu Giang 13,03 11.990 920 2009 V
Búng Tàu Phụng Hiệp Hậu Giang 15,19 7.143 470 2011 V
Cái Tắc Châu Thành A Hậu Giang 10,5 11.140 1.060 2007 V
Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang 15,12 7.981 527 2000 V
Kinh Cùng Phụng Hiệp Hậu Giang 13 10.288 791 2000 V
Mái Dầm Châu Thành Hậu Giang 16,02 11.737 732 2011 V
Một Ngàn Châu Thành A Hậu Giang 7,3 6.756 925 2003 V
Nàng Mau Vị Thủy Hậu Giang 6,24 5.138 823 1999 V
Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang 14,23 9.189 646 2001 V
Rạch Gòi Châu Thành A Hậu Giang 9,78 10.073 1.029 2007 V
Vĩnh Viễn Long Mỹ Hậu Giang 40,72 11.142 273 2019 V
Giồng Riềng Giồng Riềng Kiên Giang 22,69 16.441 724 1988 V
Gò Quao Gò Quao Kiên Giang 19,54 9.892 506 1988 V
Hòn Đất Hòn Đất Kiên Giang 33,01 19.786 599 1988 V
Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang 35 35.000 1.000 1983 IV
Minh Lương Châu Thành Kiên Giang 19,17 19.191 1.001 1988 V
Sóc Sơn Hòn Đất Kiên Giang 22,07 15.082 683 2004 V
Tân Hiệp Tân Hiệp Kiên Giang 32,17 19.929 619 1988 V
Thứ Ba An Biên Kiên Giang 15,31 10.703 699 1979 V
Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang 11,83 5.640 476 1988 V
Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang 21,85 13.293 608 1979 V
Bến Lức Bến Lức Long An 8,70 27.314 3.139 1979 IV
Bình Phong Thạnh Mộc Hóa Long An 46,25 8.486 183 2019 V
Cần Đước Cần Đước Long An 5,75 23.808 4.140 1979 IV
Cần Giuộc Cần Giuộc Long An 21,05 53.877 2.559 1976 IV
Đông Thành Đức Huệ Long An 8,13 8.565 1.053 1991 V
Đức Hòa Đức Hòa Long An 6,95 50.537 7.271 IV
Hậu Nghĩa Đức Hòa Long An 12,43 36.825 2.962 IV
Hiệp Hòa Đức Hòa Long An 9,9 18.612 1.880 1991 V
Tầm Vu Châu Thành Long An 3,44 8.932 2.596 1992 V
Tân Hưng Tân Hưng Long An 5,1 8.447 1.656 1994 V
Tân Thạnh Tân Thạnh Long An 7,7 5.274 684 1992 V
Tân Trụ Tân Trụ Long An 5,69 5.804 1.020 1991 V
Thạnh Hóa Thạnh Hóa Long An 14 5.160 368 1989 V
Thủ Thừa Thủ Thừa Long An 8,79 14.441 1.643 1979 V
Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Long An 5,01 8.062 1.609 1991 V
An Lạc Thôn Kế Sách Sóc Trăng 20,15 11.390 565 2013 V
Châu Thành Châu Thành Sóc Trăng 7,41 8.592 1.159 2009 V
Cù Lao Dung Cù Lao Dung Sóc Trăng 9,06 5.148 568 2002 V
Đại Ngãi Long Phú Sóc Trăng 7,91 10.099 1.276 2011 V
Huỳnh Hữu Nghĩa Mỹ Tú Sóc Trăng 11,43 6.169 539 V
Hưng Lợi Thạnh Trị Sóc Trăng 14,97 11.901 794 2009 V
Kế Sách Kế Sách Sóc Trăng 14,61 13.735 940 V
Lịch Hội Thượng Trần Đề Sóc Trăng 20,79 14.747 709 2009 V
Long Phú Long Phú Sóc Trăng 26,22 14.080 536 V
Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng 14,95 14.936 999 V
Phú Lộc Thạnh Trị Sóc Trăng 25,8 14.586 565 V
Trần Đề Trần Đề Sóc Trăng 18,83 15.013 797 2009 V
Bình Phú Cai Lậy Tiền Giang 19,07 18.502 970 2022 V
Cái Bè Cái Bè Tiền Giang 4,14 14.794 3.573 V
Chợ Gạo Chợ Gạo Tiền Giang 3,04 7.517 2.473 V
Mỹ Phước Tân Phước Tiền Giang 40,28 6.678 166 1994 V
Tân Hiệp Châu Thành Tiền Giang 0,74 6.242 8.435 V
Tân Hòa Gò Công Đông Tiền Giang 3,25 6.830 2.102 1987 V
Vàm Láng Gò Công Đông Tiền Giang 6,00 14.302 2.384 2010 V
Vĩnh Bình Gò Công Tây Tiền Giang 7,69 11.854 1.541 1979 V
Càng Long Càng Long Trà Vinh 12,52 15.223 1.216 1996 V
Cầu Kè Cầu Kè Trà Vinh 2,97 6.343 2.136 1995 V
Cầu Ngang Cầu Ngang Trà Vinh 1,99 6.267 3.149 1991 V
Cầu Quan Tiểu Cần Trà Vinh 5,63 9.543 1.695 1995 V
Châu Thành Châu Thành Trà Vinh 3,46 5.702 1.648 1984 V
Định An Trà Cú Trà Vinh 4,04 5.444 1.348 2008 V
Long Thành Duyên Hải Trà Vinh 5,21 6.180 1.385 2012 V
Mỹ Long Cầu Ngang Trà Vinh 4,80 6.743 1.405 1995 V
Tiểu Cần Tiểu Cần Trà Vinh 4,02 6.441 1.602 1994 IV
Trà Cú Trà Cú Trà Vinh 2,95 6.744 2.286 1994 V
Cái Nhum Mang Thít Vĩnh Long 16,16 11.557 715 1994 V
Long Hồ Long Hồ Vĩnh Long 15,30 9.784 640 1991 V
Tam Bình Tam Bình Vĩnh Long 1,67 5.158 3.089 1985 V
Tân Quới Bình Tân Vĩnh Long 14,72 20.153 1.369 2020 V
Trà Ôn Trà Ôn Vĩnh Long 2,31 11.513 4.984 1981 V
Vũng Liêm Vũng Liêm Vĩnh Long 4,72 6.934 1.469 1985 V

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi