Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Thành công

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao (0) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê

Từ tháng 7 năm 2007, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu tổ chức bình chọn các bài viết chọn lọc. Dưới đây là danh sách tất cả các đề cử thành công trong quá khứ.

2007–09Sửa đổi

2007Sửa đổi

2008Sửa đổi

2009Sửa đổi

2010–19Sửa đổi

2010Sửa đổi

2011Sửa đổi

2012Sửa đổi

2013Sửa đổi

2014Sửa đổi

2015Sửa đổi

2016Sửa đổi

2017Sửa đổi

2018Sửa đổi

2019Sửa đổi

2020–29Sửa đổi

2020Sửa đổi

2021Sửa đổi

2022Sửa đổi