Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Thành công

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (3) Rút sao (0) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê

Từ tháng 7 năm 2007, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu tổ chức bình chọn các bài viết chọn lọc. Dưới đây là danh sách tất cả các đề cử thành công trong quá khứ.

2007–09 sửa

2007 sửa

2008 sửa

2009 sửa

2010–19 sửa

2010 sửa

2011 sửa

2012 sửa

2013 sửa

2014 sửa

2015 sửa

2016 sửa

2017 sửa

2018 sửa

2019 sửa

2020–29 sửa

2020 sửa

2021 sửa

2022 sửa

2023 sửa

2024 sửa