Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 10 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) 0 0 4 0 0 1 0 2 0 1 8
 Thụy Sĩ (de Cruz) Búa 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 7