Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 9 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Trung Quốc (Wang) 0 1 0 2 0 0 0 1 X X 4
 Hoa Kỳ (Roth) Búa 3 0 4 0 2 0 1 0 X X 10