Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 8 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Ý (Retornaz) 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 6
 Anh Quốc (Smith) Búa 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 7