Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 7 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hoa Kỳ (Shuster) 0 0 0 0 2 0 0 X X X 2
 Nhật Bản (Morozumi) Búa 2 1 1 0 0 2 2 X X X 8