Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 1 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) 0 2 0 1 0 3 0 1 0 X 7
 Hoa Kỳ (Shuster) Búa 2 0 3 0 3 0 2 0 1 X 11